NGHE GIẢNG LUẬN TIẾNG VIỆT -VIDEO & MP3- nhiều tác giả ngày 22/5/2019

Không Quá Muộn
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn
Ê-sai 5:1-7; Mác 12:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh

Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá
Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng

Tấm Lòng Cho Chúa
1 Sử-ký 28-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Bốn Loại Đất
Ma-thi-ơ 13:1-9; Ma-thi-ơ 13:18-23
Mục Sư Lê Văn Thái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *