Nghe sách Sáng Thế Ký – Kinh Thánh Cựu Ước

Share

×

Nghe sách Sáng Thế Ký – Kinh Thánh Cựu Ước

Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.
Giô-suê 1:8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *