Nhạc Thánh – Audio – Video

VHOPE | Thánh Ca 791: Buổi Mai Với Giê-xu – Nenita | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Thánh Ca 510: Tình Thương Yêu Của Đức Chúa Trời – Kim Nguyên | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Điều Tôi Thấu Hiểu – Thuỵ Long | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

Tiệc Thánh | Thái Bảo Trâm | CHẠM – LIVE | VHOPE

Read More »

Awesome God (Chúa Oai Quyền)

Read More »

Giê-Xu Yêu Ngài Hơn Cả Mọi Điều

Read More »

Đêm Yên Lặng (Silent Night)

Read More »

Ngài Thành Tín Thay

Read More »

Chúa Đấng Ban Thánh Linh

Read More »

Phước Cho Nhân Loại (Joy To The World)

Read More »