Nhạc Thánh – Audio – Video

Hoàn Tất Công Trình–Nê-hê-mi 6:15-19

Hoàn Tất Công Trình Nê-hê-mi 6:15-19 “Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi”(câu …

Read More »

Tôn Trọng–Ê-phê-sô 6:5-9

Tôn Trọng Ê-phê-sô 6:5-9 “Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi người đầy tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một Chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự …

Read More »

Con Tin Chúa Ơi – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

Khúc Nhạc Lòng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

Ca vang tình yêu Chúa – Trình bày: Cẩm Yến

Read More »

Khúc Nhạc Lòng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

VHOPE | Con Không Cô Đơn – Thái Ngân | Live Concert

Read More »

VHOPE | Thánh Ca: Đêm Thánh – Như Trang | CHẠM+

Read More »

Thánh Ca: Đừng Tuyệt Vọng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

Jenny Phan- HT Tin Lanh Tin Bap Tit An Dien – Ngày Chủ Nhật- 10/8/17

Read More »