Nhạc Thánh – Audio – Video

RICK WARREN 2018 – BALANCED LIFE, PART 1

Read More »

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI VẪN SỐNG (01/04/2018)

Read More »

SỐNG ĐẠO (23/07/2018)

Read More »

Hậu Quả Của Lòng Tham –Giê-rê-mi 8:10-11

Hậu Quả Của Lòng Tham Giê-rê-mi 8:10-11 Câu gốc: “Vậy nên, ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới; vì từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, ai nấy đều tham lam; từ tiên tri cho đến thầy tế lễ, ai …

Read More »

Watchful Care–(Anh & Việt) ngày 23/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 23/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

How To Put Life Together When It Falls Apart with Tom Holladay

Read More »

Đức Thánh Linh (T1) – Ingrid

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu – Nô- ê

Read More »

“Let us Walk by the Spirit” ~Pastor John Piper

Read More »

Hô-sa-na (Hosanna)

Read More »