Nhạc Thánh – Audio – Video

Sunday Praise and Worship – July 2, 2017 (Afternoon)

Read More »

CCF Center Morning Service April 16, 2017

Read More »

Sunday Praise and Worship – July 2, 2017 (Morning)

Read More »

VUA ĐỜI ĐỜI * VÌ GIÊ SU SỐNG

Read More »

Ngợi Khen Chúa

Read More »

Sunday Praise and Worship – July 10, 2016 (Morning)

Read More »

Sunday Praise and Worship – July 17, 2016 (Afternoon)

Read More »

Xin Thần Linh Đến

Read More »

Ngợi Khen và Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Read More »

Sunday Praise and Worship – June 11, 2017 (Afternoon)

Read More »