Nhạc Thánh – Audio – Video

Đi với Chúa. Ban Thờ Phượng. HT Tin Lành Orange

Read More »

Hillsong United – “Oceans” (Live show at Caesarea)

Read More »

Sunday Praise and Worship – October 1, 2017 (Morning)

Read More »

Sunday Praise and Worship – October 1, 2017 (Afternoon)

Read More »

Sunday Praise and Worship – October 15, 2017 (Morning)

Read More »

VHOPE | Thánh Ca 805: Dâng Trọn Cho Giê-xu – Cát Uyên & Thanh Trúc | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Thánh Ca 744: Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi – Thụy Long | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời–Gióp 12:7-11

Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời Gióp 12:7-11 “Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp khuyên các bạn học hỏi …

Read More »

NHÌN LÊN THẬP GIÁ — Mục Sư Trần Văn Trọng

Read More »

Sunday Praise and Worship – September 10, 2017 (Afternoon)

Read More »