Nhạc Thánh – Audio – Video

Thêm Lời Tạ Ơn

Read More »

Sống Biết Ơn Ngài

Read More »

Cám Ơn Ngài (Thank You Lord)

Read More »

Hát Khen Giê-Xu

Read More »

Tạ Ơn Chúa

Read More »

Cảm Tạ Chúa Suốt Năm Qua

Read More »

Dẫu Có Phải Chết

Read More »

Theo Chúa –Gióp 30:9-15

Theo Chúa Gióp 30:9-15   Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mà mất …

Read More »

Vui Mừng Trong Chúa

Read More »

Bởi Danh Ngài Thật Thánh Thay

Read More »