Nhạc Thánh – Audio – Video

VHOPE | Ê-phê-sô 5:26 – Tình Yêu Phải Thánh Khiết | Đèn Soi Bước 109

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 5:17

Verse of the Day for Monday, January 1, 2018 [ Previous Devotionals ]   If anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! —2 Corinthians 5:17 Thoughts on Today’s Verse… We all like “do-overs” or second chances. God does much better than that! He …

Read More »

Muc Su Dang Quy The – Điều Để Lại Của Người Hầu Bàn 4k

Read More »

Đắc Thắng

Read More »

Hoàn Tất Công Trình–Nê-hê-mi 6:15-19

Hoàn Tất Công Trình Nê-hê-mi 6:15-19 “Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi”(câu …

Read More »

Tôn Trọng–Ê-phê-sô 6:5-9

Tôn Trọng Ê-phê-sô 6:5-9 “Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi người đầy tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một Chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự …

Read More »

Con Tin Chúa Ơi – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

Khúc Nhạc Lòng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »

Ca vang tình yêu Chúa – Trình bày: Cẩm Yến

Read More »

Khúc Nhạc Lòng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Read More »