Nhạc Thánh – Audio – Video

Verse of the Day—Deuteronomy 7:9

Verse of the Day for Sunday, March 11, 2018 [ Previous Devotionals ]   The Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commands. —Deuteronomy 7:9 Thoughts on Today’s Verse… God is faithful and …

Read More »

Verse of the Day—Deuteronomy 6:6-7

Verse of the Day for Monday, March 5, 2018 [ Previous Devotionals ]   These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when …

Read More »

Learn How to Pray in Five Dimensions with Rick Warren

Read More »

Những Bài Ca Giáng Sinh. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 5:26 – Tình Yêu Phải Thánh Khiết | Đèn Soi Bước 109

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 5:17

Verse of the Day for Monday, January 1, 2018 [ Previous Devotionals ]   If anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! —2 Corinthians 5:17 Thoughts on Today’s Verse… We all like “do-overs” or second chances. God does much better than that! He …

Read More »

Muc Su Dang Quy The – Điều Để Lại Của Người Hầu Bàn 4k

Read More »

Đắc Thắng

Read More »

Hoàn Tất Công Trình–Nê-hê-mi 6:15-19

Hoàn Tất Công Trình Nê-hê-mi 6:15-19 “Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn biết rằng công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi”(câu …

Read More »

Tôn Trọng–Ê-phê-sô 6:5-9

Tôn Trọng Ê-phê-sô 6:5-9 “Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi người đầy tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một Chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự …

Read More »