Nhận Biết Chúa–Giê-rê-mi 22:10-16

Nhận Biết Chúa

Giê-rê-mi 22:10-16

22:10 Chớ khóc người chết, chớ than thở về người. Thà hãy khóc kẻ đi ra, vì nó sẽ không trở về, chẳng còn lại thấy xứ mình sanh trưởng. 22:11 Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy về Sa-lum, con trai Giô-si-a, vua của Giu-đa, kế vị cha mình là Giô-si-a, và đã đi khỏi nơi nầy: Người sẽ chẳng trở về đó nữa; 22:12 mà chết tại xứ đã bị đày đến, chẳng còn lại thấy đất nầy nữa. 22:13 Khốn thay cho kẻ xây nhà trái lẽ công bình, làm phòng bởi sự bất nghĩa; dùng kẻ lân cận mình làm việc vô lương, và chẳng trả tiền công; 22:14 nói rằng: Ta sẽ xây tòa nhà rộng rãi, có những phòng khoảng khoát; xoi những cửa sổ, lợp trần bằng gỗ bách hương, và sơn son. 22:15 Ngươi lấy gỗ bách hương ganh đua sự đẹp, há nhân đó được làm vua sao? Cha ngươi xưa đã ăn đã uống, làm ra sự công bình chánh trực, cho nên được thạnh vượng. 22:16 Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết ta sao? Giê-rê-mi 22:10-16

 

 

 

Câu gốc: “…Cha ngươi xưa đã ăn đã uống, làm ra sự công bình chính trực, cho nên được thịnh vượng. Người đã làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn, cho nên được phước. Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết Ta sao?” (câu 15b-16).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc đến những việc làm của ba vị vua nào? Lời Chúa khen ngợi vua nào và vua ấy nhận được gì từ nơi Chúa (câu 15-16b)? Tại sao con dân Chúa phải thể hiện sự nhận biết Chúa bằng những việc làm công bình, chính trực?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay có nói đến những việc làm của ba vị vua: Vua Giô-si-a, Vua Giô-a-cha

(Sa-lum), và Vua Giê-hô-gia-kim. Vua Giô-a-cha được nhắc đến trong câu 10-12 là vị vua làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời, nên đã bị Pha-ra-ôn Nê-cô bắt làm phu tù tại Ai Cập và phải chết nơi xứ người (II Các Vua 23:31-34). Vua

Giê-hô-gia-kim được nhắc đến ở đây là vị vua với lối sống xa hoa, làm điều bất công (câu 13-15a). Và Vua Giô-si-a được nhắc đến là vị vua với nếp sống thiện lành, đẹp lòng Đức Giê-hô-va (câu 15b-16), trọn đời ông “hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se…” (II Các Vua 23:25). Chính vì thế, Đức Giê-hô-va đã xác nhận rằng vua được sự thạnh vượng, bởi vì vua đã “làm ra sự công bình chánh trực,” xét xử công minh cho người nghèo khó và thiếu thốn.

Trước đó, Chúa đã bày tỏ rõ ràng cho Tiên tri Giê-rê-mi ý muốn của Ngài là dân Chúa phải biết Chúa như thế nào: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì Ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:23-24). Vua Giô-si-a đã được Chúa ban sự thịnh vượng vì ông đã thể hiện sự nhận biết Chúa qua những việc làm công bình, chính trực mà Chúa ưa thích.

Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình, vì vậy con dân Chúa cũng phải có nếp sống công bình chính trực, bênh vực lẽ phải cho người nghèo khó, thiếu thốn, người mồ côi, góa bụa như Đấng chúng ta tôn thờ. Giữa xã hội đầy bất công, người nghèo khó yếu thế thường bị ức hiếp, bài học này thật sự là bài trắc nghiệm cho mỗi chúng ta là con của Chúa để kiểm tra lại đời sống của mình. Nhiều khi chúng ta vẫn tự hào chúng ta biết Đức Chúa Trời bằng tri thức, trí khôn của mình, nhưng Chúa phán đừng khoe về điều đó, mà hãy khoe về sự nhận biết Chúa thể hiện qua những việc làm “thương xót, chính trực, công bình” là những điều Đấng Công Bình ưa thích, để Chúa chuẩn nhận chúng ta như Ngài đã nói về Vua Giô-si-a: “Đức Giê-hô-va phán: Như vậy há chẳng phải là biết Ta sao?” (câu 16).

Đời sống chúng ta có thể hiện sự nhận biết Chúa qua những việc làm công bình, chính trực không?

Lạy Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình! Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài nhắc nhở con không chỉ biết Chúa trên môi miệng, tri thức nhưng cần có đời sống thể hiện sự công bình, chính trực với mọi người để xứng đáng là con của Đấng Công Bình.

(c) 2020 svtk.net

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *