Những cái chuông trên bộ áo thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-rôn

 Những cái chuông trên bộ áo thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-rôn

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 28:33-35:

“Nơi biên dưới hãy thắt trái lựu màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, cùng chuông vàng nhỏ đan tréo nhau ở vòng theo viền, nghĩa là một cái chuông rồi kế một trái lựu, ở vòng khắp chung quanh viền áo. Khi A-rôn hầu việc tế lễ, sẽ mặc áo đó; và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ, và A-rôn khỏi chết vậy.”

Xuất Ê-díp-tô Ký 39:25,26:

“Nơi trôn áo, thắt những trái lựu bằng chỉ xe mịn màu tím, đỏ điều, đỏ sặm; lại làm chuông nhỏ bằng vàng ròng, gắn giữa hai trái lựu, vòng theo chung quanh trôn áo; cứ một trái lựu, kế một cái chuông nhỏ, vòng theo chung quanh trôn áo dùng để hầu việc, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.”

Câu hỏi:

Những cái chuông (bell) nhỏ bằng vàng đính trên tua của bộ áo của thầy tế lễ thượng phẫm A-rôn nhằm mục đích gì?

Giải đáp:

Thầy tế lễ thượng phẫm A-rôn phải mặc kiểu trang phục (garment) đặc biệt do Đức Chúa Trời chỉ định mỗi khi vào nơi chí thánh của đền tạm. Hình thức của bộ áo dành cho thầy tế lễ thượng phẫm bao gồm rất nhiều chi tiết và được mô tả rất tỉ mỉ trong Xuất Ê-díp-tô Ký 28:6-39. Trong phần mô tả áo mặc bên ngoài, tua (viền) áo bên dưới có đính các chuông nhỏ bằng vàng xen kẻ với các trái lựu (pomegranate) bằng chỉ màu tím, đỏ điều và đỏ sậm.

Mỗi khi A-rôn vào trong nơi chí thánh làm nhiệm vụ, các chuông nhỏ đính trên áo rung lên theo cử động của A-rôn, những người đứng bên ngoài nghe được tiếng chuông phát ra đó. Tiếng chuông reo theo cử động của A-rôn có mục đích gì?

Có ý kiến cho rằng, vì chỉ có thầy tế lễ thượng phẫm mới được phép vào trong nơi chí thánh mà thôi, nên tiếng chuông rung lên là dấu hiệu cho biết thầy tế lễ thượng phẫm còn sống. Nếu những người bên ngoài không nghe tiếng chuông rung trong một khoảng thời gian nào đó, điều nầy có nghĩa là thầy tế lễ thượng phẫm bị Chúa hình phạt chết vì ông phạm một lỗi lầm nào đó. Những người giải thích theo cách đó, còn cho biết thêm: người ta buộc vào chân thầy tế lễ thượng phẫm một sợi dây dài, để khi ông vào nơi chí thánh, sợi dây vẫn thông với bên ngoài. Trong trường hợp thầy tế lễ thượng phẫm chết (vì không nghe tiếng chuông rung), những người bên ngoài có thể kéo ông ra bằng sợi dây mà không cần phải vào trong nơi chí thánh.

Cách giải thích trên không ổn vì lý do sau: Trang phục để thầy tế lễ A-rôn mặc vào trong nơi chí thánh phải được tuân thủ chặt chẽ từng chi tiết, đúng theo thiết kế Đức Chúa Trời chỉ định mà không được thêm hay bớt một chi tiết nào. Nếu việc cột một sợi dây vào người thầy tế lễ thượng phẫm để thông với bên ngoài là việc cần thiết thì chắc chắn phải được Đức Chúa Trời truyền dạy. Nhưng chúng ta không hề tìm thấy quy định phải cột một sợi dây vào thầy tế lễ thượng phẫm trong Xuất Ê-díp-tô Ký 28:6-39, là phần hướng dẫn rất chi tiết các quy định Đức Chúa Trời truyền dạy phải làm. Chúng ta không nên cho rằng A-rôn được buộc với một sợi dây để vào nơi chí thánh nếu không được Đức Chúa Trời truyền dạy phải làm như vậy.

Cần phải hiểu ý nghĩa của tiếng chuông reo: Tiếng chuông reo không phải nhằm mục đích báo hiệu cho người bên ngoài biết thầy tế lễ còn sống hay đã chết, nhưng tiếng chuông reo theo cử động của thầy tế lễ thượng phẫm trong nơi chí thánh là dấu hiệu cho dân Y-sơ-ra-ên bên ngoài biết thầy tế lễ thượng phẫm là người đại diện cho dân sự đang thi hành nhiệm vụ tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời.  Nếu tiếng chuông rung lên là dấu hiệu cho biết A-rôn còn sống, nếu không nghe tiếng chuông rung là dấu hiệu A-rôn đã chết, thì e rằng những người Y-sơ-ra-ên đứng bên ngoài nơi chí thánh thay vì chú ý đến công tác mà A-rôn đang đại diện cho họ để ra mắt Đức Chúa Trời, họ lại chú ý xem A-rôn còn sống (nghe tiếng chuông rung) hay đã chết (không nghe tiếng chuông rung)!!

Khi A-rôn hầu việc tế lễ, sẽ mặc áo đó; và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ, và A-rôn khỏi chết vậy.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 28: 35). Cụm từ “A-rôn khỏi chết” nên được đặt trong văn mạch của đoạn 28, kể từ câu 6, là phần hướng dẫn thiết kế trang phục cho thầy tế lễ thượng phẫm, A-rôn phải tuân giữ tất cả mọi chi tiết trong cách ăn mặc để khỏi bị chết khi vào nơi chí thánh.

 

Trần Đình Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *