Now Is the Day by ODB Anh Viet

Now Is the Day by ODB Anh Viet

I tell you, now is the time of God’s favor, now is the day of salvation. 2 Corinthians 6:2

Our preschool-age granddaughter Maggie and her kindergarten-age sister Katie hauled several blankets to the backyard, where they proceeded to build a blanket tent in which to play. They had been outside a while when their mom heard Maggie call for her.

“Mom, come here quick!” Maggie yelled. “I want to ask Jesus into my heart, and I need your help!” Apparently at that moment her need for Jesus became clear to her, and she was ready to put her faith in Him.

I tell you, now is the time of God’s favor, now is the day of salvation. 2 Corinthians 6:2

Maggie’s urgent call for help in trusting Jesus brings to mind Paul’s words in 2 Corinthians 6 about salvation. He was discussing the reality that Jesus Christ’s coming—including His death and resurrection—instituted an era he called “the time of God’s favor.” We live in that time, and salvation is available to all right now. He said, “I tell you, now is the time of God’s favor, now is the day of salvation” (v. 2). For all who have not yet trusted Jesus for forgiveness, the time to do so is now. It is urgent.

Perhaps the Holy Spirit has alerted you to your need to put your trust in Jesus. Like Maggie, don’t put it off. Run to Jesus. Now is the day!

Heavenly Father, I now understand my need to have my sins forgiven. I also realize that only Jesus—because of His sacrifice on the cross—can forgive my sin. I put my faith and trust in Jesus today. Please forgive me and become the Lord of my life.

There’s no better day than today to enter into God’s family.

Hôm Nay Là Thì Thuận Tiện

Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. II Cô-rinh-tô 6:2

Maggie, đứa cháu ở tuổi sắp đi học của chúng tôi và Katie, đứa em đang tuổi mẫu giáo của nó lôi mấy cái chăn ra sân, ở đó chúng bắt đầu làm một chiếc lều bằng chăn để chui vào chơi. Chúng ở bên ngoài một lúc thì mẹ chúng nghe Maggie gọi.

“Mẹ ơi, mẹ ra đây nhanh đi!” Maggie kêu to. “Con muốn mời Chúa Giê-xu bước vào lòng con, và con cần mẹ giúp!” Giây phút đó, cô bé nhận biết rõ ràng mình cần Chúa Giê-xu, và sẵn sàng đặt đức tin nơi Ngài.

Tiếng Maggie khẩn cấp kêu mẹ giúp mình bày tỏ lòng tin nơi Chúa Giê-xu làm tôi nghĩ đến lời của Phao-lô trong II Cô-rinh-tô 6 về sự cứu rỗi. Ông đang bàn đến vấn đề Chúa Giê-xu Christ đến – bao gồm sự chết và sống lại của Ngài – đã mở ra một kỷ nguyên mà ông gọi là thời kỳ ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đó, và sự cứu rỗi sẵn ban cho mọi người ngay hôm nay. Ngài phán: “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (c.2). Với tất cả những ai chưa tin nơi Chúa Giê-xu để nhận được sự tha thứ, thì hôm nay là dịp tiện để làm điều đó. Đó là việc khẩn cấp.

Có lẽ Đức Thánh Linh đã cảnh tỉnh bạn rằng bạn cần đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Giống Maggie, đừng dập tắt lời cảnh báo đó. Hãy chạy đến với Chúa Giê-xu. Hôm nay là thì thuận tiện.

Lạy Cha Thiên Thượng, giờ đây con hiểu rằng con cần được tha tội. Con cũng nhận ra rằng chỉ Chúa Giê-xu – bởi sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá – mới có thể tha thứ tội lỗi con. Hôm nay con đặt lòng tin nơi Ngài. Xin tha thứ con và làm Chủ cuộc đời con.

Không ngày nào tốt hơn hôm nay để bước vào gia đình Đức Chúa Trời.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *