Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban

Kính thưa Quý Con Cái Chúa
Tuần nầy, Chúa Nhật ngày 16/6/2019 Chúng ta không có lớp TRƯỜNG CHÚA NHẬT
Chúng ta đi dự Trại Hè của Hội Thánh 2 ngày, Thứ Bảy và Chúa Nhật.
Tôi gởi ra bài TRƯỜNG CHÚA NHẬT nầy cho tuần tới.
Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh chúng ta dự trại vui vẻ và nhận nhiều phước hạnh Chúa ban.
Mục sư Trần Văn Trọng

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 23/6/2019

Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban
Rô-ma 12:4-8

Câu gốc: “Mọi điều đó là công việc của đồng một Chúa Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (I Cô-rinh-tô 12:11).

Câu hỏi suy ngẫm – Ponder Question:
1. Sứ đồ Phao-lô muốn dạy điều gì khi ví sánh Hội Thánh với một thân thể? What does the Apostle Paul want to teach when comparing the Church with one body?  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Bạn làm gì với ơn Chúa ban để Hội Thánh được vững mạnh? What do you do with the grace of God for the Church to be strong?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Bạn làm gì khi có người khác cùng nghề nghiệp ý thích như mình khi phục vụ Chúa? What do you do when you have other people who are like you when you serve God?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Bạn có sẵn lòng làm việc bạn có thể làm để phục vụ Chúa không? Are you willing to do what you can do to serve God?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.Trọng tâm của bài học nầy, Chúa muốn dạy bạn điều gì?At the heart of this lesson, what does the Lord want to teach you?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban

Rô-ma 12:4-8

Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh thân thể để nhấn mạnh yếu tố quan trọng là thân thể có nhiều chi thể nhưng chỉ là một thân. Mỗi chi thể trong thân làm việc hài hòa với nhau để toàn thân được khỏe mạnh thể nào thì mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh cũng phải hoạt động giống như vậy để Hội Thánh được vững mạnh và tăng trưởng.

Trước hết, cần biết trong chúng ta có những ân tứ khác nhau, phục vụ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một Chúa Thánh Linh, Đấng ban phát ân tứ riêng cho mỗi người (I Cô-rinh-tô 12:11). Chính Đức Chúa Trời là Đấng quyết định việc phân phát những ân tứ ấy, và mỗi người nhận lãnh những ân tứ khác nhau. Thứ hai, Đức Chúa Trời ban cho Cơ Đốc nhân những ân tứ khác nhau với mục đích gây dựng Hội Thánh để làm vững mạnh thân thể của Chúa. Vì vậy, con dân Chúa phải phục vụ Chúa cách khiêm nhường. Người có khả năng ca hát, hay nói lưu loát trước đám đông…, thay vì chỉ muốn làm vinh danh mình, thì hãy dâng lên Chúa tài năng ấy để Ngài ban ơn, sử dụng làm vinh quang Danh Chúa và giúp ích cho nhiều người.

Có thể chúng ta nghĩ khả năng và ân tứ của mình không có ích lợi gì, hãy nhớ Chúa kêu gọi chúng ta sử dụng ân tứ chứ không phải đánh giá ân tứ của mình. Không ân tứ nào là không có ích trong Hội Thánh. Điều quan trọng chúng ta phải nhớ là Chúa ban ân tứ để phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Vì lòng biết ơn Chúa và vì tình yêu thương anh chị em, chúng ta phải sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta làm là để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cơ Đốc nhân phải biết mọi việc mình làm là đặc ân được dự phần trong việc gây dựng thân thể Đấng Christ và tôn vinh Đức Chúa Trời, dù đó là hát trong ban hát hay dọn dẹp nơi thờ phượng. Hội Thánh sẽ hoạt động hiệu quả khi mỗi tín hữu làm việc mình có thể làm. Chìa khóa cho sự vững mạnh của Hội Thánh là Hội Thánh hoạt động hài hòa như một thân thể khỏe mạnh. Lời khuyên đơn giản của Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta là mỗi người hãy làm việc có thể làm trong Hội Thánh. Nếu có thể dạy dỗ, hãy dạy dỗ. Nếu có thể phục vụ, hãy phục vụ. Nếu có thể khích lệ, hãy khích lệ… Tóm lại, công việc của mỗi người là hãy làm việc có thể làm vì đó là ơn Đức Chúa Trời ban cho. Chúa không kêu gọi chúng ta làm hết mọi việc. Ngài chỉ kêu gọi chúng ta làm phần việc chúng ta làm được.

Bạn có sẵn lòng làm việc bạn có thể làm để phục vụ Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con trung tín phục vụ Chúa, làm công việc con có thể làm để góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa.

 

 HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT BROOKLYN
 BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT

&&&&&&&
Phục Vụ Theo Ơn Chúa Ban
Rô-ma 12:4-8
    ĐIỂM  
       
TÊN & HỌ:________________________

                            Nộp Bài: Chúa Nhật 23/6/2019
                       BÀI HỌC KINH THÁNH HẰNG TUẦN

Đọc Sách  Truyền Đạo 9

Tất cả câu trả lời nằm trong  phân đoạn Kinh Thánh trên.

Xin cho biết câu nào chép trong  phân đoạn Kinh Thánh nầy và xin giải nghĩa (bạn học được điều gì từ) câu  Kinh Thánh mà bạn vừa đọc?

1.   Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan. Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning nor knowledge nor wisdom.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ yêu dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời. Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun—all your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3      Hãy đi ăn bánh cách vui mừng, và uống rượu cách hớn hở; vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi. Go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1.    Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: như cá mắc lưới, chỉ phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy. Moreover, no one knows when their hour will come:As fish are caught in a cruel net,    or birds are taken in a snare,
  so people are trapped by evil times  that fall unexpectedly upon them.. 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  5.    Vả, trong thành ấy có một người nghèo mà khôn, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành ấy; song về sau không ai nhớ đến người nghèo đó. Now there lived in that city a man poor but wise, and he saved the city by his wisdom. But nobody remembered that poor man. 
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  6.    Ta bèn nói rằng: Sự khôn ngoan hơn sức mạnh; nhưng mà sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người không ai nghe. So I said, “Wisdom is better than strength.” But the poor man’s wisdom is despised, and his words are no longer heeded.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  7.Bạn học được gì qua Lời dạy của Chúa trong sách Truyền Đạo 9 ? What do you learn through the Word of God in Ecclesiastes 9?
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Serving God’s Grace

Romans 12: 4-8

The original verse: “ 11 All these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one, just as he determines.” (I Corinthians 12:11).

Questions to ponder: What does the Apostle Paul want to teach when comparing the Church with one body? What do you do with the grace of God for the Church to be strong?

The Apostle Paul used his physical image to emphasize the important element that the body has many members but only one body. Every member in the body works in harmony with each other so that the whole body is healthy, every Christian in the Church must work in the same way so that the Church can be strong and grow.

First of all, we need to know that there are different gifts and services, but all have the same Holy Spirit, who gives each one their own gift (1 Corinthians 12:11 ). It is God who determines the distribution of those gifts, and each receives different gifts. Second, God gives Christians different gifts with the purpose of building up the Church to strengthen the body of the Lord. Therefore, the people of God must serve the Lord humbly. He has the ability to sing, or speak fluently before the crowd …, instead of just wanting to honor him, give the Lord that gift so that He can bless, use and glorify the Name of the Lord and help much people.

Maybe we think our ability and gift are of no use, remember God calling us to use the gift and not evaluate our gift. No gift is not useful in the Church. It is important that we remember that God gives gifts to serve the Lord and serve each other. Because of God’s gratitude and love for our brothers and sisters, we must be willing to do whatever the Lord wants us to do. We do it to honor God. Christians must know that everything they do is a privilege to be part of building up the body of Christ and honoring God, whether it is singing in the theater or cleaning the place of worship. The church will work effectively when every believer does what he can. The key to the strength of the Church is that the Church works in harmony as a healthy body. The simple apostle Paul’s advice to us is that every person works can do in the Church. If you can teach, teach. If you can serve, serve. If you can encourage it, encourage … In short, each person’s job is to do what you can because it is God’s gift. God does not call us to do everything. He only calls us to do what we can do.
Are you willing to do what you can do to serve God?

Lord, help me faithfully serve the Lord, do the work I can do to contribute to the building of the Church.

PHIẾU HỨA CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

Lời Chúa: Ma-thi-ơ 7:7-11
7 Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.
9 Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?
10 Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng?
11 Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Tuần nầy xin cầu nguyện cho các nan đề như sau:

 • Cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một công việc thích hợp trong Hội Thánh để phục vụ Chúa.
 • Cầu nguyện xin Chúa ban cho ta đầy dẫy Đức Thánh Linh để làm công việc Chúa có kết quả.
 • Không có một ân tứ nào trong Hội Thánh mà Ngài không sử dụng bạn. Cứ làm, rồi sẽ thấy sự ban cho và hướng dẫn của Ngài.
 • Hãy cầu xin Chúa, xin giúp bạn trung tín phục vụ Chúa, làm công việc bạn có thể làm được để góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa tại nơi bạn thờ phượng.
 • Một người bạn (Tên Họ…..) sớm biết Chúa, mời người bạn (tên họ) đi nhà thờ
 • Chương trình thờ phượng Chúa hằng tuần
 • Con cái Chúa vắng nhóm lại
 • Gọi điện thoại hoặc text thăm viếng
 • Đọc, học, nghiên cứu Lời Chúa hằng ngày v.v…

KIM CHỈ NAM HỌC KINH THÁNH TRONG GIỜ TĨNH NGUYỆN :
Trong việc học Kinh thánh, nên chọn một kế hoạch. Đọc từng đoạn sách hoặc đọc theo các đề tài. Sau khi đọc Kinh thánh, hãy ghi lại các câu trả lời theo các câu hỏi sau đây:
1. Hôm nay tôi đọc được điều gì mới?
2. Có mạng lịnh nào tôi phải vâng theo?
3. Có gương tốt nào tôi phải noi theo?
4. Có gương xấu nào tôi phải tránh?
5. Có tội lỗi nào tôi phải từ bỏ?
6. Có lời hứa nào tôi phải ghi nhớ?
7. Có tư tưởng gì mới về chính Đức Chúa Trời?
XIN CHÚ Ý:
CÁC CON CÁI CHÚA KHÔNG ĐẾN LỚP HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT ĐƯỢC. Xin lấy bài học trong trang Web “www.nguonsuoitamlinh.net” bấm vào trang Hội Thánh.
Xin làm bài tờ giấy rời, trao lại cho Mục sư ngày Chúa Nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *