admin

Verse of the Day—John 5:30

Verse of the Day for Monday, September 16, 2019 [ Previous Devotionals ]   [Jesus said] “By myself I can do nothing; I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself but him who sent me.” —John 5:30 Thoughts on Today’s Verse… “So who …

Read More »

Đấng Tạo Ra Biển Cả –Gióp 38:8-11

Đấng Tạo Ra Biển Cả Gióp 38:8-11 38:8 Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? 38:9 Khi ấy ta ban cho nó mây làm áo xống, Lấy tăm tối làm khăn vấn của nó; 38:10 …

Read More »

GIÀU CÓ TRONG CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/9

GIÀU CÓ TRONG CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/9 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-9/190915-TNHN-GIAU-CO-TRONG-CHUA.mp3 Bạn giàu hay nghèo? Nhiều người trong chúng ta sẽ ngại ngùng, e dè khi nhận được câu hỏi này. Cuộc sống này là tạm bợ, mọi sự giàu nghèo của thế gian này đều là hư không. Nhưng trong …

Read More »

Sự Hiệp Nhất-Unity(Anh & Việt) ngày 15/9/2019 -link from ODB

Sự Hiệp Nhất-Unity (Anh & Việt) ngày 15/9/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Verse of the Day—Leviticus 19:32

Verse of the Day for Sunday, September 15, 2019 [ Previous Devotionals ]   Rise in the presence of the aged, show respect for the elderly and revere your God. I am the LORD. —Leviticus 19:32 Thoughts on Today’s Verse… In an age where respect is little known and even less practiced, showing …

Read More »