Ripe for Harvest (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  22/8/2017

Ripe for Harvest

Open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest. John 4:35

In late summer, we went for a walk in the New Forest in England and had fun picking the blackberries that grew in the wild while watching the horses frolicking nearby. As I enjoyed the bounty of the sweet fruit planted by others perhaps many years before, I thought of Jesus’s words to His disciples: “I sent you to reap what you have not worked for” (John 4:38).

I love the generosity of God’s kingdom reflected in those words. He lets us enjoy the fruits of someone else’s labors, such as when we share our love for Jesus with a friend whose family—unbeknown to us—has been praying for her for years. I also love the implied limits of Jesus’s words, for we may plant seeds that we will never harvest but someone else may. Therefore, we can rest in the tasks before us, not being hoodwinked into thinking that we are responsible for the outcomes. God’s work, after all, doesn’t depend on us. He has all of the resources for a bountiful harvest, and we are privileged to play a role in it.

God, may I be alert to the opportunities to share Your good news.

I wonder what fields ready for harvest are before you? Before me? May we heed Jesus’s loving instruction: “Open your eyes and look at the fields!” (v. 35).

John 4:35-38New International Version (NIV)

35 Don’t you have a saying, ‘It’s still four months until harvest’? I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest. 36 Even now the one who reaps draws a wage and harvests a crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. 37 Thus the saying ‘One sows and another reaps’ is true. 38 I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor.”

 

Creator God, thank You for Your great generosity in entrusting us to do Your work. May I be alert to the opportunities to share Your good news.

We can reap what others have sown.

By Amy Boucher Pye | See Other Authors

INSIGHT:

Context is significant for understanding the meaning of a passage in Scripture. The context for today’s passage gives some eye-raising information to the original reader. These verses follow the story of the woman at the well. She was a Samaritan, a people-group the Israelites hated.

Jesus’s words “Open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest” (John 4:35) follow John’s statement that the people “came out of the town and made their way toward him” (v. 30). In other words, Jesus was telling the disciples that God’s harvest of people was right in front of them and from a group they would have least expected.

This is partly why Jesus says we reap what we have not worked for. The disciples had not worked for the harvest of Samaritans; indeed, they probably never would have dreamed of working for such a harvest. But our God is a great gardener and He grows fruit where we cannot.

How can you express your trust in God to bring a harvest where there doesn’t seem to be one coming? J.R. Hudberg

Chín Vàng Sẵn Cho Mùa Gặt

Giăng 4:35-381934 Vietnamese Bible (VIET)

35 Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt.

36 Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ.

37 Vì đây người ta có thể nói rằng: Người nầy thì gieo, người kia thì gặt, là rất phải.

38 Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm; kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ.

 

Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Giăng 4:35

Vào dịp cuối hè, chúng tôi đi dạo bộ trong khu rừng New Forest ở Anh Quốc và thích thú khi hái trái mâm xôi mọc hoang dọc đường trong lúc xem những chú ngựa nô đùa gần đó. Khi tôi thưởng thức nhiều trái ngọt có lẽ do người khác trồng từ nhiều năm trước, tôi nghĩ đến lời Chúa Jêsus phán cùng các môn đồ: “Ta đã sai các con gặt những gì mình không phải làm khó nhọc” (Giăng 4:38).

Tôi thích sự rộng rãi của vương quốc Đức Chúa Trời phản ánh qua những lời đó. Ngài cho chúng ta hưởng thành quả lao động của người khác, như khi chúng ta chia sẻ tình yêu của Chúa Jêsus với một người bạn mà gia đình người đó – là những người chúng ta không quen biết – đã cầu nguyện cho người bạn ấy nhiều năm rồi. Tôi cũng thích những giới hạn được ngụ ý trong lời của Chúa Jêsus, bởi vì chúng ta có thể gieo hạt mà không bao giờ thu hoạch, nhưng một người khác lại thu hoạch. Do đó, chúng ta có thể tiếp tục những nhiệm vụ phía trước, đừng để bị lừa dối với suy nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm về kết quả. Xét cho cùng thì công việc của Chúa không tùy thuộc vào chúng ta. Ngài có tất cả mọi nguồn lực để đem đến một mùa gặt bội thu, vì vậy chúng ta được góp phần vào đó là một đặc ân lớn lao.

Tôi tự hỏi có những cánh đồng nào sẵn sàng cho mùa gặt ở phía trước bạn? Phía trước tôi? Chúng ta hãy lưu ý đến lời dạy đầy yêu thương của Chúa Jêsus: “Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng!” (c.35).

Lạy Đấng Tạo Hóa, tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ lớn lao của Ngài khi giao công việc Ngài cho chúng con. Xin cho con nhạy bén trước những cơ hội chia sẻ tin lành của Ngài.

Chúng ta có thể gặt những gì người khác đã gieo.

bởi Amy Boucher Pye | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI:

Bối cảnh là yếu tố rất quan trọng để hiểu được ý nghĩa của một phân đoạn trong Kinh Thánh. Bối cảnh của phân đoạn hôm nay cho chúng ta thông tin về độc giả ban đầu. Những câu Kinh Thánh này tiếp nối câu chuyện về người phụ nữ bên giếng nước. Bà là một người Sa-ma-ri, một nhóm dân mà người Y-sơ-ra-ên không thích.

Lời của Chúa Jêsus: “Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt” (Giăng 4:35) theo sau phần trình bày của Giăng rằng người ta “ra khỏi thành và đến với Đức Chúa Jêsus” (c.30). Nói cách khác, Chúa Jêsus đang nói với các môn đồ rằng mùa gặt của Đức Chúa Trời ở ngay trước mắt họ và từ một nhóm dân mà họ ít mong đợi nhất.

Đây là một phần lý do vì sao Chúa Jêsus nói chúng ta gặt điều mình không gieo. Môn đồ không gieo gì trên cánh đồng của người Sa-ma-ri; thật vậy, có thể họ chưa bao giờ nghĩ tới việc gieo trên một cánh đồng như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta là một người làm vườn vĩ đại và Ngài trồng trái ở nơi chúng ta không thể.

Bạn sẽ bày tỏ lòng tin cậy Chúa thế nào khi đem mùa gặt đến nơi mà dường như không có?

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *