Ruth’s Story– Romans 10:13

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  31/10/2017

Ruth’s Story

Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:13

Ruth cannot tell her story without tears. In her mid-eighties and unable to get around much anymore, Ruth may not appear to be a central figure in our church’s life. She depends on others for rides, and because she lives alone she doesn’t have a huge circle of influence.

But when she tells us her story of salvation—as she does often—Ruth stands out as a remarkable example of God’s grace. Back when she was in her thirties, a friend invited her to go to a meeting one night. Ruth didn’t know she was going to hear a preacher. “I wouldn’t have gone if I knew,” she says. She already had “religion,” and it wasn’t doing her any good. But go she did. And she heard the good news about Jesus that night.

Jesus redeems, transforms, and gives us new life.

Now, more than fifty years later, she cries tears of joy when she talks of how Jesus transformed her life. That evening, she became a child of God. Her story never grows old.

It doesn’t matter if our story is similar to Ruth’s or not. What does matter is that we take the simple step of putting our faith in Jesus and His death and resurrection. The apostle Paul said, “If you declare with your mouth, ‘Jesus is Lord,’ and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved” (Rom. 10:9).

That’s what Ruth did. You can do that too. Jesus redeems, transforms, and gives us new life.

Romans 10:1-13New International Version (NIV)

10 Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God’s righteousness. Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes.

Moses writes this about the righteousness that is by the law: “The person who does these things will live by them.”a]b] (that is, to bring Christ down) “or ‘Who will descend into the deep?’”c](that is, to bring Christ up from the dead). But what does it say? “The word is near you; it is in your mouth and in your heart,”d] that is, the message concerning faith that we proclaim: If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,”and believe in your heart that God raised him from the dead,you will be saved. 10 For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. 11 As Scripture says, “Anyone who believes in him will never be put to shame.”e] 12 For there is no difference between Jew and Gentile—the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on him, 13 for, “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.”f]

 

To learn about having a relationship with Jesus, read Following Jesus.

 

Belonging to Christ is not rehabilitation; it’s re-creation.

By Dave Branon | See Other Authors

INSIGHT

The redemption provided by Christ is the only basis for receiving eternal life. Why is it impossible to be saved through our own good works?

Dennis Fisher

Câu Chuyện Của Bà Ruth

Rô-ma 10:1-13New Vietnamese Bible (NVB)

10 Hỡi anh chị em, lòng tôi ao ước và cầu xin Đức Chúa Trời cho họ được sự cứu rỗi. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng không theo sự hiểu biết. Vì không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời, họ tìm cách thiết lập sự công chính riêng, họ không thuận theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Cứu Thế là sự hoàn tấta] của Kinh Luật để ban sự công chính cho mọi người tin.

Sự Cứu Rỗi Cho Mọi Người

Môi-se có viết về sự công chính nhờ Kinh Luật rằng: Người nào làm những điều này thì sẽ nhờ nó mà sống. Nhưng sự công chính bởi đức tin thì nói thế này: Đừng nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trời? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế xuống; Hay là ai sẽ xuống vực sâu? Ngụ ý để đem Chúa Cứu Thế từ cõi chết lên. Nhưng nói gì? “Nói đạo ở gần ngươi, trong miệng ngươi và trong lòng ngươi;”b] đây là đạo đức tin mà chúng tôi truyền giảng. Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; 10 Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. 11 Kinh Thánh nói rằng: Bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp. 12 Vì Ngài là Chúa của tất cả, ban ơn dồi dào cho mọi người kêu cầu Ngài. 13 Tất cả người nào kêu cầu danh Chúa đều được cứu.

 

Vì, ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu. Rô-ma 10:13

Bà Ruth không thể kể câu chuyện của mình mà không có nước mắt. Trong những năm của tuổi 80, bà không thể đi lại nhiều được nữa, có lẽ bà không còn được chú ý nhiều trong các sinh hoạt của hội thánh. Bà phải đi nhờ xe, phụ thuộc vào người khác và vì sống một mình nên bà không có nhiều ảnh hưởng với người khác.

Nhưng khi kể với chúng tôi về kinh nghiệm ơn cứu rỗi—như bà vẫn thường kể — bà Ruth là một thí dụ tuyệt vời về ân điển của Đức Chúa Trời. Khi bà khoảng ba mươi mấy tuổi, một người bạn mời bà đến dự nhóm vào một buổi tối nọ. Bà không biết mình sẽ đi nghe giảng. Bà nói: “Tôi sẽ không đi nếu biết trước.” Bà là người đã có “tôn giáo,” và điều đó chẳng giúp ích gì cho bà. Nhưng bà đã đi. Và bà đã nghe được tin tức tốt lành về Chúa Jêsus trong buổi tối đó.

Giờ đây, hơn 50 năm sau, bà khóc với những giọt nước mắt vui mừng khi kể lại Chúa Jêsus đã biến đổi đời sống bà thể nào. Buổi tối đó, bà đã trở nên con cái Đức Chúa Trời. Câu chuyện của bà không bao giờ là câu chuyện xưa cũ.

Dù câu chuyện của chúng ta có giống với câu chuyện của bà Ruth hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta thực hiện bước đơn giản là đặt đức tin nơi Chúa Jêsus và tin nơi sự chết cùng sự phục sinh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu” (Rô. 10:9).

Đó là điều bà Ruth đã làm. Bạn cũng có thể làm như vậy. Chúa Jêsus là Đấng cứu chuộc, biến đổi và là Đấng ban cho chúng ta đời sống mới.

Lạy Cha Thiên Thượng, con đã đi tìm ý nghĩa cuộc sống mà không tìm được. Giờ đây con muốn đặt đức tin nơi Chúa Jêsus Christ và những gì Ngài đã làm bởi sự chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Hôm nay con tin cậy Ngài.

Thuộc về Đấng Christ không phải là kinh nghiệm được cải tạo; mà là được tái tạo.

bởi Dave Branon | Xem tác giả khác

CHÚ GIẢI

Sự cứu chuộc được cung ứng bởi Đấng Christ là cách duy nhất để nhận lãnh sự sống đời đời. Vì sao chúng ta không thể được cứu nhờ những việc lành của mình?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *