Sống Với Thánh Kinh

Lẽ Thật –Gióp 22:1-11

Lẽ Thật Gióp 22:1-11 Câu gốc: “Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra” (I Giăng 2:21). Câu hỏi suy ngẫm: Ông …

Read More »

A Friend’s Comfort (Anh & Việt) ngày 24/6/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 24/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—2 Thessalonians 3:3

Verse of the Day for Sunday, June 24, 2018 [ Previous Devotionals ]   The Lord is faithful, and he will strengthen and protect you from the evil one. —2 Thessalonians 3:3 Thoughts on Today’s Verse… It’s amazing to me how Satan knows our “silver bullet sins” — those sins that can especially …

Read More »

Sự Khôn Ngoan Thật –Giê-rê-mi 8:4-9

Sự Khôn Ngoan Thật Giê-rê-mi 8:4-9 Câu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 111:10). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết …

Read More »

Belonging (Anh & Việt) ngày 23/6/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 23/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 40:31

Verse of the Day for Saturday, June 23, 2018 [ Previous Devotionals ]   Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and will not be faint. —Isaiah 40:31 Thoughts on Today’s Verse… It …

Read More »

Sự Tự Do Thật– Giê-rê-mi 8:4-7

Sự Tự Do Thật Giê-rê-mi 8:4-7 Câu gốc: “Chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa đã định cho nó; chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân Ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va!” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa …

Read More »

Fellowship with Jesus (Anh & Việt) ngày 22/6/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 22/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 121:7-8

Verse of the Day for Friday, June 22, 2018 [ Previous Devotionals ]   The Lord will keep you from all harm — he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. —Psalm 121:7-8 Thoughts on Today’s Verse… Our lives are not lived …

Read More »

Không Chịu Quay Đầu –Giê-rê-mi 8:4-6

Không Chịu Quay Đầu Giê-rê-mi 8:4-6 Câu gốc: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm Ngôn 28:13). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng của dân Chúa được mô tả ra sao? Những …

Read More »