Sống Với Thánh Kinh

Hãy Dâng Vinh Quang Cho Đức Giê-hô-va –Giê-rê-mi 13:15-17

Hãy Dâng Vinh Quang Cho Đức Giê-hô-va Giê-rê-mi 13:15-17 13:15 Hãy nghe và lắng tai, đừng kiêu ngạo, vì Đức Giê-hô-va đã phán. 13:16 Hãy dâng vinh quang cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, trước khi Ngài chưa khiến sự tối tăm đến, trước khi chân các ngươi chưa …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/7: CON SẼ CHẲNG SỢ TAI HỌA NÀO

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/7:CON SẼ CHẲNG SỢ TAI HỌA NÀO https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-7/190719-TNHN-CON-SE-CHANG-SO-TAI-HOA-NAO.mp3 Con người chúng ta thường sợ hãi nhiều thứ và có nhiều nỗi sợ vô căn cứ. Những suy nghĩ sợ hãi ấy thường cướp đi sự vui vẻ trong cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào …

Read More »

Ngài Là Ai?- (Anh & Việt) ngày 19/7/2019 -link from ODB

Ngài Là Ai?-Who Is He?  (Anh & Việt) ngày 19/7/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 71:9

Verse of the Day for Friday, July 19, 2019 [ Previous Devotionals ]   Do not cast me away when I am old; do not forsake me when my strength is gone. —Psalm 71:9 Thoughts on Today’s Verse… We live in an age where those who are older are often shoved aside. This …

Read More »

Ngụy Biện Hay Lắng Nghe — Giê-rê-mi 13:8-15

Ngụy Biện Hay Lắng Nghe Giê-rê-mi 13:8-15 13:8 Đoạn, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 13:9 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa, và sự kiêu ngạo lớn của Giê-ru-sa-lem đồng một thể nầy. 13:10 Dân ác nầy chẳng khứng nghe …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/7: CHÚA LÀ PHẦN CỦA TÔI

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/7:CHÚA LÀ PHẦN CỦA TÔI https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-7/190718-TNHN-CHUA-LA-PHAN-CUA-TOI.mp3 Trong hành trình theo Chúa, chúng ta thường mong muốn được Chúa bày tỏ toàn bộ chương trình, kế hoạch của Ngài trên đời sống chúng ta. Nhưng Chúa biết điều gì là tốt nhất. Ngài muốn dạy dỗ chúng …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 4:15

Verse of the Day for Thursday, July 18, 2019 [ Previous Devotionals ]   Speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the Head, that is, Christ. —Ephesians 4:15 Thoughts on Today’s Verse… Our goal as believers is to mature into the full presence of …

Read More »

Quan Tổng Đốc Nhu Nhược — Giăng 19:9-16

Quan Tổng Đốc Nhu Nhược Giăng 19:9-16 19:9 Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Jêsus rằng: Ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Jêsus không đáp gì hết. 19:10 Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/7: YÊU BẰNG HÀNH ĐỘNG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/7:YÊU BẰNG HÀNH ĐỘNG https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-7/190717-TNHN-YEU-BANG-HANH-DONG.mp3 Thật dễ để chúng ta nói ra những lời yêu thương với người khác, đặc biệt là đối với những người thân trong gia đình, với anh em cùng niềm tin. Nhưng chúng ta đang bày tỏ tình yêu đó như …

Read More »