Sống Với Thánh Kinh

Tấm Lòng Người Chăn–Giê-rê-mi 6:24-26

Tấm Lòng Người Chăn Giê-rê-mi 6:24-26 “Ôi! Tôi đau lòng, đau lòng! Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi; lòng đương bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh! Hỡi linh hồn tôi, vì mày nghe giọng kèn và tiếng giặc giã” (Giê-rê-mi 4:19). Câu hỏi suy ngẫm: Tiếng …

Read More »

Helicopter Seeds–John 12:24  (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  21/11/2017 Helicopter Seeds Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. John 12:24  When our children were young, they loved trying to catch the “helicopter seeds” that fell …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 3:20-21

Verse of the Day for Tuesday, November 21, 2017 [ Previous Devotionals ]   Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 4:9-10 – Giá Trả Cho Sự Chiến Thắng | Đèn Soi Bước 65

Read More »

Tình Yêu Thương Chúa Dạy — Giê-rê-mi 6:16-23

  Tình Yêu Thương Chúa Dạy Giê-rê-mi 6:16-23 “Hỡi đất, hãy nghe: Này, Ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân này, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng chăm nghe Lời Ta, và đã bỏ luật pháp Ta” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Người …

Read More »

Take a Number–John 14:27

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  20/11/2017 Take a Number Peace I leave with you; my peace I give to you. John 14:27 We have an ancient cherry tree in our backyard that had seen better days and looked like it was dying, so I called in an arborist. He checked it …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 94:19

Verse of the Day for Monday, November 20, 2017 [ Previous Devotionals ]   When anxiety was great within me, your consolation brought joy to my soul. —Psalm 94:19 Thoughts on Today’s Verse… God is our comforter, sustainer, and Lord. Only his gracious presence and tender blessings can bring consolation and comfort to …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 4:8 – Vị Vua Đắc Thắng Đầy Lòng Nhân Từ | Đèn Soi Bước 64

Read More »

Hy Vọng Trong Chúa–Gióp 14:18-22

Hy Vọng Trong Chúa Gióp 14:18-22 “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sinh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông …

Read More »

Seeing Masterpieces–Psalm 139:13

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  19/11/2017 Seeing Masterpieces You knit me together in my mother’s womb. Psalm 139:13 My father creates custom quivers designed for archers to carry their arrows. He carves elaborate wildlife pictures into pieces of genuine leather, before stitching the material together. During a visit, I watched …

Read More »