Sống Với Thánh Kinh

Vui Mừng Trọn Vẹn-Giăng 17:13

Vui Mừng Trọn Vẹn Giăng 17:13   Câu gốc: “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của Ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn” (Giăng 15:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sự vui mừng trọn vẹn của Chúa …

Read More »

CUỘC HẸN RIÊNG VỚI CHÚA | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/12

Read More »

Từ Hổ Nhục Đến Vinh Dự- From Shame to HonorAnh & Việt) ngày 17/12/2018 – Link from ODB

Từ Hổ Nhục Đến Vinh Dự-From Shame to Honor  (Anh & Việt) ngày 17/12/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 1:20-21

Verse of the Day for Monday, December 17, 2018 [ Previous Devotionals ]   An angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. …

Read More »

Chớ Phạm Tội Tà Dâm –Gióp 31:1-4,9-12

Chớ Phạm Tội Tà Dâm Gióp 31:1-4,9-12   Câu gốc: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người …

Read More »

SÔ-ĐA THUỘC LINH | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/12

Read More »

Gương Và Người Nghe-Mirrors and Hearers(Anh & Việt) ngày 16/12/2018 – Link from ODB

Gương Và Người Nghe-Mirrors and Hearers  (Anh & Việt) ngày 16/12/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—Luke 1:46

Verse of the Day for Sunday, December 16, 2018 [ Previous Devotionals ]   Mary said, “My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior…. The Mighty One has done great things for me — holy is his name.” —Luke 1:46 Thoughts on Today’s Verse… While Mary’s submission to …

Read More »

Lập Công Lớn– Ê-xơ-tê 2:19-23

Lập Công Lớn Ê-xơ-tê 2:19-23   Câu gốc: “Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình; đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mạc-đô-chê …

Read More »

GIÁNG SINH, MÙA CỦA SỰ BAN CHO | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/12

Read More »