Sống Với Thánh Kinh

The Daily Prayer– Ephesians 6:18

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  21/9/2017 The Daily Prayer Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Ephesians 6:18 Singer/songwriter Robert Hamlet wrote “Lady Who Prays for Me” as a tribute to his mother who made a point of praying for her boys each morning …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:6 – Mục Đích Chúa Chọn Tôi | Đèn Soi Bước 6

Read More »

Sự Tấn Công Nhanh Và Mạnh–Giê-rê-mi 6:1-5

Sự Tấn Công Nhanh Và Mạnh Giê-rê-mi 6:1-5 “Hãy sửa soạn chiến trận nghịch cùng nó! Hãy đứng lên! Hãm đánh vào lúc đứng trưa! Khốn thay! Ngày đã xế, bóng chiều đã dài! Hãy dậy, sấn lên trong lúc ban đêm, hủy diệt cung điện nó!” (câu 4-5). Câu …

Read More »

Verse of the Day—John 14:21

Verse of the Day for Thursday, September 21, 2017 [ Previous Devotionals ]   Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. —John 14:21 Thoughts on …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:5 – Được Chọn Bởi Tình Yêu | Đèn Soi Bước 5

Read More »

Sống Gương Mẫu — Nê-hê-mi 5:14-19

Sống Gương Mẫu Nê-hê-mi 5:14-19 “Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân chúng cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực, và rượu, trừ ra bốn mươi siếc-lơ bạc; đến đỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân chúng nữa. Nhưng tôi không có …

Read More »

Let’s Finish the Race–Ecclesiastes 4:9–10

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  20/9/2017 Let’s Finish the Race Two are better than one . . . . If either of them falls down, one can help the other up. Ecclesiastes 4:9–10 In the 2016 Rio Olympics, two athletes in the 5,000-meter race caught the world’s attention. About 3,200 meters …

Read More »

Verse of the Day—Romans 8:23

Verse of the Day for Wednesday, September 20, 2017 [ Previous Devotionals ]   Not only so, but we ourselves, who have the firstfruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption as sons, the redemption of our bodies. —Romans 8:23 Thoughts on Today’s Verse… The Holy Spirit, who …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 1:4 – Chúa Chọn Chúng Ta | Đèn Soi Bước 4

Read More »

Không Im Lặng Trước Tội Lỗi–Nê-hê-mi 5:6-13

Không Im Lặng Trước Tội Lỗi Nê-hê-mi 5:6-13 “Tôi cũng giũ vạt áo tôi, mà rằng: Phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy giũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn; nguyện hắn bị giũ sạch không như vậy!” …

Read More »