Sống Với Thánh Kinh

Dòng Dõi Thánh– Nê-hê-mi 13:23-31

Dòng Dõi Thánh Nê-hê-mi 13:23-31   Câu gốc: “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã …

Read More »

Chỉ Bởi Đức Tin – 11/09 | Lời cầu nguyện thay đổi chúng ta

Read More »

Lời Cầu Nguyện Và Cái Cưa- The Prayer and the Chain Saw(Anh & Việt) ngày 17/10/2018 – Link from ODB

Lời Cầu Nguyện Và Cái Cưa-The Prayer and the Chain Saw  (Anh & Việt) ngày 17/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 25:14-15

Verse of the Day for Wednesday, October 17, 2018 [ Previous Devotionals ]   The Lord confides in those who fear him; he makes his covenant known to them. My eyes are ever on the Lord, for only he will release my feet from the snare. —Psalm 25:14-15 Thoughts on Today’s Verse… Where …

Read More »

Nếp Sống Không Gương Mẫu –Nê-hê-mi 13:23-31

Nếp Sống Không Gương Mẫu Nê-hê-mi 13:23-31   Câu gốc: “Lạy Đức Chúa Trời tôi ôi! Xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Thầy …

Read More »

Cầu Nguyện Cho Con Cái

Read More »

Những Điều Tồi Tệ Và Tuyệt Vời- Terrible and Beautiful Things(Anh & Việt) ngày 16/10/2018 – Link from ODB

Những Điều Tồi Tệ Và Tuyệt Vời-Terrible and Beautiful Things  (Anh & Việt) ngày 16/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 19:14

Verse of the Day for Tuesday, October 16, 2018 [ Previous Devotionals ]   May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight, O Lord, my Rock and my Redeemer. —Psalm 19:14 Thoughts on Today’s Verse… God does so much for us. He is the …

Read More »

Cầu Nguyện Công Bố Buổi Sáng – Theo Lời Kinh Thánh

Read More »

Ngày Của Chúa –Nê-hê-mi 13:15-22

Ngày Của Chúa Nê-hê-mi 13:15-22   Câu gốc: “Ấy vậy, khi các cửa Giê-ru-sa-lem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát; lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ …

Read More »