Sống Với Thánh Kinh

VHOPE | Ê-phê-sô 6:16 – Thuẫn Đức Tin | Đèn Soi Bước 128

Read More »

Dậy Sớm Phán Dạy–Giê-rê-mi 7:8-15

  Dậy Sớm Phán Dạy Giê-rê-mi 7:8-15 “Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, Ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

A “Yes” of Love–1 John 3:18

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  23/1/2018 A “Yes” of Love Let us not love with words or speech but with actions and in truth. 1 John 3:18 On August 21, 2016, Carissa posted photos on social media of a devastating flood in Louisiana. The next morning she included a note …

Read More »

Verse of the Day—James 1:5

Verse of the Day for Tuesday, January 23, 2018 [ Previous Devotionals ]   If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. —James 1:5 Thoughts on Today’s Verse… Wisdom is that elusive quality we respect in …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 6:16 – Thuẫn Đức Tin | Đèn Soi Bước 128

Read More »

Trông Cậy Sự Hư Không–Giê-rê-mi 7:8-15

  Trông Cậy Sự Hư Không Giê-rê-mi 7:8-15 “Này, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích gì. …Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của Ta tại Si-lô, là nơi trước kia Ta đã gởi Danh Ta, mà xem, vì tội ác của dân Ít-ra-ên Ta, …

Read More »

It’s in the Attitude–James 1:2 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  22/1/2018 It’s in the Attitude Consider it pure joy . . . whenever you face trials of many kinds. James 1:2 Regina drove home from work discouraged and tired. The day had started with tragic news in a text message from a friend, then spiraled …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 7:7-8

Verse of the Day for Monday, January 22, 2018 [ Previous Devotionals ]   “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 6:14 – Lẽ Thật Và Sự Công Bình | Đèn Soi Bước 126

Read More »

Khóc Với Chúa–Gióp 16:18-22

Khóc Với Chúa Gióp 16:18-22 “Phước cho những người than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Gióp kêu than khóc lóc không ngưng? Vì sao ông do dự không muốn chết? Người đời và bạn thân đối xử với ông thế …

Read More »