Sống Với Thánh Kinh

Luật Bồi Thường Tội Bạo Hành–Xuất Ê-díp-tô Ký 21:18-22

Luật Bồi Thường Tội Bạo Hành Xuất Ê-díp-tô Ký 21:18-22 21:18 Khi hai người đánh lộn nhau, người nầy đánh người kia bằng đá hay là đấm cú, không đến đỗi phải chết, nhưng phải nằm liệt giường, 21:19 nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 11:30

Verse of the Day for Monday, November 30, 2020 [ Previous Devotionals ]   If I must boast, I will boast of the things that show my weakness. —2 Corinthians 11:30 Thoughts on Today’s Verse… One of Paul’s recurring themes throughout 2 Corinthians is that God’s strength is made perfect in weakness. In …

Read More »

Hiếu Kính Cha Mẹ–Xuất Ê-díp-tô Ký 21:15-17

Hiếu Kính Cha Mẹ Xuất Ê-díp-tô Ký 21:15-17 21:15 Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử. 21:16 Kẻ nào bắt người và bán, hoặc giữ lại trong tay mình, sẽ bị xử tử. 21:17 Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử. Xuất Ê-díp-tô …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 11:29

Verse of the Day for Sunday, November 29, 2020 [ Previous Devotionals ]   For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. —1 Corinthians 11:29 Thoughts on Today’s Verse… The Lord’s Supper is a precious time for Christians. We remember the incredible …

Read More »