Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—Isaiah 53:3-4

Verse of the Day for Friday, March 30, 2018 [ Previous Devotionals ]   He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces he was despised, and we esteemed him not. Surely he took up our infirmities and he …

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:113-115 – Bảo Vệ Khỏi Nếp Sống Hai Lòng | Đèn Soi Bước 193

Read More »

Tột Đỉnh Của Sự Tha Thứ–Lu-ca 23:33-34

Tột Đỉnh Của Sự Tha Thứ Lu-ca 23:33-34 “Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (câu 34a). Câu hỏi suy ngẫm: Trong cơn đau đớn tột cùng trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cất tiếng cầu …

Read More »

Basin of Love–John 13:5

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  29/3/2018 Basin of Love After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples’ feet. John 13:5 One day in physics class many years ago, our teacher asked us to tell him—without turning around—what color the back wall of the classroom …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 5:21

Verse of the Day for Thursday, March 29, 2018 [ Previous Devotionals ]   God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. —2 Corinthians 5:21 Thoughts on Today’s Verse… Righteousness! That’s what we are. We are not righteous. …

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:110-112 – Ánh Sáng Lời Chúa (P2) | Đèn Soi Bước 192

Read More »

Con Đường Làm Theo Ý Cha–Lu-ca 22:39-46

Con Đường Làm Theo Ý Cha Lu-ca 22:39-46 “Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đệ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu đi lên núi Ô-li-ve? Chúa Giê-xu nhắc đi …

Read More »

Look and Be Quiet–Lamentations 1:12

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  28/3/2018 Look and Be Quiet Look around and see. Is any suffering like my suffering . . . ? Lamentations 1:12 In the song “Look at Him,” Mexican composer Rubén Sotelo describes Jesus at the cross. He invites us to look at Jesus and be …

Read More »

Verse of the Day—1 Timothy 2:5-6

Verse of the Day for Wednesday, March 28, 2018 [ Previous Devotionals ]   For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men — the testimony given in its proper time. —1 Timothy 2:5-6 Thoughts on Today’s …

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:107-109 – Ánh Sáng Lời Chúa (P1) | Đèn Soi Bước 191

Read More »