Sống Với Thánh Kinh

Bạn Của Vua Trên Muôn Vua– Giăng 15:12-15

Bạn Của Vua Trên Muôn Vua Giăng 15:12-15 Câu gốc: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã …

Read More »

Blessing in the Mess(Anh & Việt) link from ODB Ngày 18/6/2018 –

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 18/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 6:4

Verse of the Day for Monday, June 18, 2018 [ Previous Devotionals ]   Fathers, do not exasperate your children, instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. —Ephesians 6:4 Thoughts on Today’s Verse… Mothers have such an inside road with children that it is interesting that God commands …

Read More »

Nỗ Lực Vì Công Việc Chung–Nê-hê-mi 11:10-23

Nỗ Lực Vì Công Việc Chung Nê-hê-mi 11:10-23 Câu gốc: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này có những thành phần chức sắc nào? Họ phụ …

Read More »

As Advertised (Anh & Việt) link from ODB Ngày 16/6/2018

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 16/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 103:13

Verse of the Day for Saturday, June 16, 2018 [ Previous Devotionals ]   As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. —Psalm 103:13 Thoughts on Today’s Verse… Compassion. Not pity, not anger, not shame, not impatience, not intolerance, not rejection, but compassion …

Read More »

Sống Theo Ý Muốn Chúa –Nê-hê-mi 11:3-14

Sống Theo Ý Muốn Chúa Nê-hê-mi 11:3-14 Câu gốc: “Vì ấy chính Đức Chúa Trời là Đấng cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao thành thánh Giê-ru-sa-lem cần phải có nhiều người đến sinh sống? Danh …

Read More »

“Lovable!”(Anh & Việt) link from ODB Ngày 15/6/2018

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 15/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 23:24

Verse of the Day for Friday, June 15, 2018 [ Previous Devotionals ]   The father of a righteous man has great joy; he who has a wise son delights in him. —Proverbs 23:24 Thoughts on Today’s Verse… The greatest gift I can give my father, and my Father, is to be righteous …

Read More »

Biết Ý Chúa –Nê-hê-mi 11:1-3

Biết Ý Chúa Nê-hê-mi 11:1-3 Câu gốc: “Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Giê-ru-sa-lem: còn dân sự khác thì bắt thăm để cho một trong mười người của chúng đến ở tại Giê-ru-sa-lem là thành thánh, và chín người kia thì ở trong các thành khác” (câu …

Read More »