Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day–—Psalm 16:8

Verse of the Day for Monday, August 20, 2018 [ Previous Devotionals ]   I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. —Psalm 16:8 Thoughts on Today’s Verse… There are many things that can trouble our lives, but none that can …

Read More »

Chịu Khổ Là Tạm, Vinh Hiển Là Đời Đời –Gióp 24:18-25

Chịu Khổ Là Tạm, Vinh Hiển Là Đời Đời Gióp 24:18-25 Câu gốc: “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn …

Read More »

Marvelous Maker– (Anh & Việt) ngày 19/8/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 19/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—1 John 5:12

Verse of the Day for Sunday, August 19, 2018 [ Previous Devotionals ]   He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life. —1 John 5:12 Thoughts on Today’s Verse… This statement is both a reminder of God’s glorious grace and also …

Read More »

Thần Lẽ Thật –Giăng 16:12-15

Thần Lẽ Thật Giăng 16:12-15 Câu gốc: “Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến” (câu 13). Câu hỏi …

Read More »

Sky Garden–(Anh & Việt) ngày 18/8/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 18/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 1:21

Verse of the Day for Saturday, August 18, 2018 [ Previous Devotionals ]   To me, to live is Christ and to die is gain. —Philippians 1:21 Thoughts on Today’s Verse… The truth is often as simple as it is sweet — if Jesus is our life, then our lives have no end. …

Read More »

Chúa Thánh Linh– Giăng 16:7-11

Chúa Thánh Linh Giăng 16:7-11 Câu gốc: “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói gì về vai trò của Chúa Thánh Linh đối với thế gian? …

Read More »

Jesus Reached Out–(Anh & Việt) ngày 17/8/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 17/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 10:17-18

Verse of the Day for Friday, August 17, 2018 [ Previous Devotionals ]   “Let him who boasts boast in the Lord.” For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. —2 Corinthians 10:17-18 Thoughts on Today’s Verse… We live in a world …

Read More »