Sống Với Thánh Kinh

Chỉ Bởi Đức Tin – 06/03 | Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho đức tin

Read More »

Không Thể Cầm Giữ- Impossible to Hold (Anh & Việt) ngày 24/10/2018 – Link from ODB

Không Thể Cầm Giữ-Impossible to Hold  (Anh & Việt) ngày 24/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 9:10

Verse of the Day for Wednesday, October 24, 2018 [ Previous Devotionals ]   The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. —Proverbs 9:10 Thoughts on Today’s Verse… We pursue so many things, but only one pursuit brings wisdom. Paul reminded the Athenians …

Read More »

Phước Cho Những Người Than Khóc Giê-rê-mi 9:15-22

Phước Cho Những Người Than Khóc Giê-rê-mi 9:15-22   Câu gốc: “Phước cho những người than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4). Câu hỏi suy ngẫm: Ăn ngải cứu và uống mật đắng là hình bóng về điều gì? Hình ảnh những đàn bà khóc mướn cho thấy …

Read More »

Chỉ Bởi Đức Tin – 24/04 | Đức Chúa Trời làm việc trong bí mật

Read More »

Chọn Đường-Choosing the Trail(Anh & Việt) ngày 23/10/2018 – Link from ODB

Chọn Đường- Choosing the Trail  (Anh & Việt) ngày 23/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 15:23

Verse of the Day for Tuesday, October 23, 2018 [ Previous Devotionals ]   A man finds joy in giving an apt reply — and how good is a timely word! —Proverbs 15:23 Thoughts on Today’s Verse… Knowing the right word at the right time is a great gift. But even the best …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 15:23

Verse of the Day for Tuesday, October 23, 2018 [ Previous Devotionals ]   A man finds joy in giving an apt reply — and how good is a timely word! —Proverbs 15:23 Thoughts on Today’s Verse… Knowing the right word at the right time is a great gift. But even the best …

Read More »

Hãy Đến Với Ngài (Come Bless The Lord)

Read More »

Ai Là Người Khôn Ngoan? –Giê-rê-mi 9:12-14

Ai Là Người Khôn Ngoan? Giê-rê-mi 9:12-14   Câu gốc: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời trả lời câu hỏi của Tiên tri Giê-rê-mi như …

Read More »