Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—John 18:2

Verse of the Day for Tuesday, April 2, 2019 [ Previous Devotionals ]   Now Judas, who betrayed him, knew the place, because Jesus had often met there with his disciples. —John 18:2 Thoughts on Today’s Verse… Judas knew where to find Jesus during this intense period of religious preparation. It was no …

Read More »

Sống Hòa Hợp Trong Tình Yêu–Cô-lô-se 3:12-14

Sống Hòa Hợp Trong Tình Yêu Cô-lô-se 3:12-14   Câu gốc: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi kêu gọi con dân Chúa sống hòa hợp trong tình …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 1:25

Verse of the Day for Monday, April 1, 2019 [ Previous Devotionals ]   For the foolishness of God is wiser than man’s wisdom, and the weakness of God is stronger than man’s strength. —1 Corinthians 1:25 Thoughts on Today’s Verse… God’s ultimate “foolishness” is his willingness to use the cross to bring …

Read More »

Chịu Đau Khổ–Gióp 33:19-22

Chịu Đau Khổ Gióp 33:19-22   Câu gốc: “Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu mô tả người bệnh như thế nào? Bệnh thể xác dẫn …

Read More »

Verse of the Day—John 13:13-15

Verse of the Day for Sunday, March 31, 2019 [ Previous Devotionals ]   “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet.” I have set you an example …

Read More »