Sống Với Thánh Kinh

Chiến Thuật của Kẻ Thù

II Các Vua 18:13-37 “Vừa lúc ban đầu nó (ma quỷ) đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha …

Read More »

Đức Giê-hô-va, Đấng Gìn Giữ Con

Thi-thiên 121:1-8 “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ Đức Giê-hô-va là Đấng như thế nào? Chúa gìn giữ dân Chúa ra sao? Bạn được khích lệ gì qua bài học …

Read More »

Làm Theo Ý Muốn Chúa

II Các Vua 18:1-12 “Chẳng phải hễ những người nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm …

Read More »

Tôn Kính Chúa Giê-xu

Giăng 5:19-23 “…đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Những việc Chúa Giê-xu làm chứng tỏ Ngài đồng nhất với Đức …

Read More »

Thái Độ Đối Với Chúa Giê-xu

Giăng 5:10-18 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi người Giu-đa biết Chúa Giê-xu là người chữa lành cho người bệnh, họ đã làm gì? Tại …

Read More »

Lễ Nghi và Con Người

Giăng 5:10-18 “Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Giu-đa cho rằng Chúa Giê-xu và người bệnh vi phạm ngày Sa-bát? Khi chú trọng lễ …

Read More »

Từ Buồn Thảm Đến Vui Mừng

Giăng 5:1-9 “Phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi” (Thi-thiên 5:11a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem? Người bệnh ba mươi tám năm được Chúa chữa lành như thế nào? Chúng ta học …

Read More »

Đức Tin của Quan Thị Vệ

Giăng 4:43-54 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin Lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi” (câu 50). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi lưu lại hai ngày tại Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu đi đâu? Kể lại diễn tiến từ lúc …

Read More »

Tránh Khỏi Điều Ác

Thi-thiên 120:1-7 “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” (Ma-thi-ơ 6:13). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 1, 2, tác giả cầu xin Chúa giải cứu khỏi điều gì? Hậu quả của lưỡi phỉnh gạt, môi dối trá là gì? Theo gương …

Read More »

Người Gieo Người Gặt

Giăng 4:27-42 “Vì đây người ta có thể nói rằng: Người này thì gieo, người kia thì gặt, là rất phải” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm: Khi môn đệ mua thức ăn trở về, hai điều nào đã khiến họ vô cùng ngạc nhiên? Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ …

Read More »