Sống Với Thánh Kinh

Đức Tin Thành Thật Trong Gia Đình

Đức Tin Thành Thật Trong Gia Đình Công-vụ Các Sứ-đồ 16:1-5 “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (II Ti-mô-thê 1:5). Câu …

Read More »

The Professor’s Confession (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  2/8/2017 The Professor’s Confession his students’ poor writing habits, renowned author and college professor David Foster Wallace considered how he might improve their skills. That’s when a startling question confronted him. The professor had to ask himself why a student would listen to someone “as …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 61:1-2a

Verse of the Day for Wednesday, August 2, 2017 [ Previous Devotionals ]   The Spirit of the Sovereign LORD is on me, because the LORD has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release …

Read More »

Vợ Chồng Giúp Đỡ Nhau

Vợ Chồng Giúp Đỡ Nhau Sáng-thế Ký 2:18-25 “Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một người giúp đỡ giống như nó” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-đam được sống giữa cảnh vườn như thế nào? Đức …

Read More »

Nozomi Hope (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  1/8/2017 Nozomi Hope We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. 2 Corinthians 4:7 In 2011, a magnitude 9 earthquake and a resulting tsunami took nearly 19,000 lives and destroyed 230,000 homes in …

Read More »

Verse of the Day—Romans 8:1

Verse of the Day for Tuesday, August 1, 2017 [ Previous Devotionals ]   Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. —Romans 8:1 Thoughts on Today’s …

Read More »

Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít

Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít Công-vụ Các Sứ-đồ 24:1-21 “Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri” (câu 14). Câu …

Read More »

A “New Man” (Anh & Việt )

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  31/7/2017 A “New Man” Continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. Colossians 1:23 As a group of teenagers visited a home for the elderly in Montego Bay, Jamaica, one young woman noticed a lonely …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 31:1

Verse of the Day for Monday, July 31, 2017 [ Previous Devotionals ]   In you, O LORD, I have taken refuge; let me never be put to shame; deliver me in your righteousness. —Psalm 31:1 Thoughts on Today’s Verse… When all the clutter is stripped away, what is your real hope? When …

Read More »

Xin Chớ Đoán Phạt Con

Xin Chớ Đoán Phạt Con Gióp 10:1-7 “Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao khi ông đang chịu thử …

Read More »