Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—Isaiah 55:6

Verse of the Day for Friday, October 5, 2018 [ Previous Devotionals ]   Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near. —Isaiah 55:6 Thoughts on Today’s Verse… In truth, God is always close to those who genuinely seek after him. The real problem is that …

Read More »

Yêu Con: Đem Con Đến Với Chúa –I Sa-mu-ên 1:19-28

Yêu Con: Đem Con Đến Với Chúa I Sa-mu-ên 1:19-28   Câu gốc: “Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va; tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lạy tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Bà …

Read More »

Đứng Vững– Courageous Stand (Anh & Việt) ngày 4/10/2018 – Link from ODB

Đứng Vững–Courageous Stand  (Anh & Việt) ngày 4/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 27:1

Verse of the Day for Thursday, October 4, 2018 [ Previous Devotionals ]   Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. —Proverbs 27:1 Thoughts on Today’s Verse… Don’t you have your hands full with today? Don’t you find yourself distracted from the urgent and …

Read More »

Cầu Xin Giúp Đỡ-Asking for Help (Anh & Việt) ngày 3/10/2018 – Link from ODB

Cầu Xin Giúp Đỡ- Asking for Help  (Anh & Việt) ngày 3/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—1 Peter 1:3

Verse of the Day for Wednesday, October 3, 2018 [ Previous Devotionals ]   Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. —1 Peter 1:3 Thoughts …

Read More »

Tình Cha Nghĩa Mẹ –Sáng-thế Ký 21:8-20

Tình Cha Nghĩa Mẹ Sáng-thế Ký 21:8-20   Câu gốc: “Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn; vì nói rằng: Ôi! Tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải …

Read More »

Que Củi Của Chúa–God’s Brand(Anh & Việt) ngày 2/10/2018 – Link from ODB

Que Củi Của Chúa– God’s Brand  (Anh & Việt) ngày 2/10/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 29:25

Verse of the Day for Tuesday, October 2, 2018 [ Previous Devotionals ]   Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. —Proverbs 29:25 Thoughts on Today’s Verse… Fear is such a paralyzing emotion. It robs us vitality, decision making ability, and strength. …

Read More »

Tình Mẫu Tử –I Các Vua 3:16-27

Tình Mẫu Tử I Các Vua 3:16-27   Câu gốc: “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao?” (Ê-sai 49:15a). Câu hỏi suy ngẫm: Hai người mẹ đem con đến nhờ Vua Sa-lô-môn phân xử điều gì? Vua đã dựa vào …

Read More »