Sống Với Thánh Kinh

Người Thay Thế Mác – Mục sư Đinh Thiên Tứ (01-03-2015)

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 4:22 – Phải Bỏ Nếp Sống Cũ | Đèn Soi Bước 77

Read More »

Sự Khôn Ngoan Giới Hạn Của Con Người

Ngày 3/12   Sự Khôn Ngoan Giới Hạn Của Con Người Gióp 15:7-16 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm …

Read More »

Phước Hạnh Thiêng Liêng (1)

Phước Hạnh Thiêng Liêng (1) Ê-phê-sô 1:3-6 “… trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 4). Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh đầu tiên Sứ đồ Phao-lô đề cập là gì? …

Read More »

Waiting– Micah 5:2 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  3/12/2017 Waiting Bethlehem . . . out of you will come for me one who will be ruler over Israel. Micah 5:2 “How much longer until it’s Christmas?” When my children were little, they asked this question repeatedly. Although we used a daily Advent calendar …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 1:22-23

Verse of the Day for Sunday, December 3, 2017 [ Previous Devotionals ]   All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: “The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel” — which means, “God with us.” …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 4:21 – Lý Do Phải Sống Một Nếp Sống Mới | Đèn Soi Bước 76

Read More »

Nguồn Phước–Ê-phê-sô 1:3

Nguồn Phước Ê-phê-sô 1:3 “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.” Câu hỏi suy ngẫm: Phước hạnh thuộc linh đến từ đâu? Nhờ đâu …

Read More »

The Last Will Be First–Matthew 23:12

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  1/12/2017 The Last Will Be First Those who humble themselves will be exalted. Matthew 23:12 Recently I was among the last in line to board a large passenger jet with unassigned seating. I located a middle seat beside the wing, but the only spot for …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 1:20

Verse of the Day for Friday, December 1, 2017 [ Previous Devotionals ]   But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in …

Read More »