Sống Với Thánh Kinh

God at Work (Anh & Việt) from ODB

Ngày 15/5/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào đây : https://ourdailybread.org/  …

Read More »

Verse of the Day—Ecclesiastes 11:5

Verse of the Day for Tuesday, May 15, 2018 [ Previous Devotionals ]   As you do not know the path of the wind, or how the body is formed in a mother’s womb, so you cannot understand the work of God, the Maker of all things. —Ecclesiastes 11:5 Thoughts on Today’s Verse… …

Read More »

Hãy Nhớ Ngày Nghỉ…–Nê-hê-mi 10:28-31

  Hãy Nhớ Ngày Nghỉ… Nê-hê-mi 10:28-31 Câu gốc: “Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã cam kết giữ ngày và năm sa-bát như thế nào? Việc cam kết này cho thấy gì về tình trạng trước …

Read More »

Not What It Seems

Ngày 14/5/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào đây : https://ourdailybread.org/ …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 139:13-14

Verse of the Day for Monday, May 14, 2018 [ Previous Devotionals ]   You created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. —Psalm 139:13-14 Thoughts on Today’s Verse… I …

Read More »

Bài Ca Tôn Vinh–Lu-ca 1:46-55

Bài Ca Tôn Vinh Lu-ca 1:46-55 Câu gốc: “Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi” (câu 46-47). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri tôn vinh Chúa những điều gì? Ba đối tượng nào được …

Read More »

Treasure in Heaven

Ngày 13/5/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, xin bấm vào đây : https://ourdailybread.org/ …

Read More »

Verse of the Day–—Proverbs 31:30

Verse of the Day for Sunday, May 13, 2018 [ Previous Devotionals ]   Charm is deceptive and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised. —Proverbs 31:30 Thoughts on Today’s Verse… So many things we honor and exalt in our culture are shallow and temporary. The …

Read More »

Không Cưới Gả Với Dân Ngoại–Nê-hê-mi 10:28-31

Không Cưới Gả Với Dân Ngoại Nê-hê-mi 10:28-31 Câu gốc: “Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi” (câu 30). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích người Ít-ra-ên phân rẽ mình …

Read More »

Take the Time

Ngày 12/5/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào đây : https://ourdailybread.org/  …

Read More »