Sống Với Thánh Kinh

Năng Quyền của Chúa Thánh Linh

Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-16 “Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đệ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Thánh Linh đã làm gì sau sự …

Read More »

Đấng Hằng Chăm Sóc

II Các Vua 19:20-28 “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua Ê-xê-chia trình dâng thư ngăm dọa của Vua San-chê-ríp trong Đền Thờ, Đức Giê-hô-va đã trả lời Vua San-chê-ríp như thế …

Read More »

Muôn Dân, Muôn Nước Sẽ Biết Chúa

II Các Vua 19:8-19 “Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Vua San-chê-ríp viết thư …

Read More »

Hãy Dâng Nan Đề Lên Chúa

II Các Vua 19:1-7 “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động” (Thi-thiên 55:22). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì khi nghe quan quân báo về những lời xúc phạm và …

Read More »

Chiến Thuật của Kẻ Thù

II Các Vua 18:13-37 “Vừa lúc ban đầu nó (ma quỷ) đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha …

Read More »

Đức Giê-hô-va, Đấng Gìn Giữ Con

Thi-thiên 121:1-8 “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ Đức Giê-hô-va là Đấng như thế nào? Chúa gìn giữ dân Chúa ra sao? Bạn được khích lệ gì qua bài học …

Read More »

Làm Theo Ý Muốn Chúa

II Các Vua 18:1-12 “Chẳng phải hễ những người nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm …

Read More »

Tôn Kính Chúa Giê-xu

Giăng 5:19-23 “…đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Những việc Chúa Giê-xu làm chứng tỏ Ngài đồng nhất với Đức …

Read More »

Thái Độ Đối Với Chúa Giê-xu

Giăng 5:10-18 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” (Ma-thi-ơ 22:37). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi người Giu-đa biết Chúa Giê-xu là người chữa lành cho người bệnh, họ đã làm gì? Tại …

Read More »

Lễ Nghi và Con Người

Giăng 5:10-18 “Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao những người Giu-đa cho rằng Chúa Giê-xu và người bệnh vi phạm ngày Sa-bát? Khi chú trọng lễ …

Read More »