Sống Với Thánh Kinh

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ

Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ Giê-rê-mi 3:12-18 “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm giận đời đời, …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 37:6-7

Verse of the Day for Wednesday, March 22, 2017 [ Previous Devotionals ] Be still before the LORD and wait patiently for him; do not fret when men succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. —Psalm 37:6-7 Thoughts on Today’s Verse… “Chill out!” we hear heaven …

Read More »

What Are You Known For? by ODB Anh & Viet

What Are You Known For? by ODB Anh & Viet [Moses] regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Hebrews 11:26 A memorial stone stands in the grounds of a former Japanese prison camp in …

Read More »

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ Giê-rê-mi 3:12-13 “Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời này: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Ít-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót; Ta chẳng ngậm …

Read More »

Verse of the Day—Romans 8:15

Verse of the Day for Tuesday, March 21, 2017 [ Previous Devotionals ] For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the Spirit of sonship. And by him we cry, “Abba, Father.” —Romans 8:15 Thoughts on Today’s Verse… How revolutionary. …

Read More »

Refreshing Spring Rains by ODB Anh & Viet

Refreshing Spring Rains by ODB Anh & Viet He will come to us like the . . . spring rains that water the earth. Hosea 6:3 Needing a break, I went for a walk in the nearby park. As I headed down the path, a burst of green caught my attention. …

Read More »

Lý Do Đón Chúa

Lý Do Đón Chúa Giăng 12:12-19 “Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài. Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 41:4

Verse of the Day for Monday, March 20, 2017 [ Previous Devotionals ] Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning? I, the LORD — with the first of them and with the last — I am he. —Isaiah 41:4 Thoughts on Today’s …

Read More »

Running and Rest by ODB Anh & Viet

Running and Rest by ODB Anh & Viet [Jesus] said to them, “Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.” Mark 6:31 The headline caught my eye: “Rest Days Important for Runners.” In Tommy Manning’s article, the former member of the U.S. Mountain Running Team emphasized …

Read More »

Vững Lòng Bày Tỏ Nếp Sống Mới

Vững Lòng Bày Tỏ Nếp Sống Mới Giăng 12:9-11 “Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn La-xa-rơ nữa, vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Giê-xu” (câu 10-11). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao có nhiều người Giu-đa …

Read More »