Sống Với Thánh Kinh

Đức Tin của Quan Thị Vệ

Giăng 4:43-54 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin Lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi” (câu 50). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi lưu lại hai ngày tại Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu đi đâu? Kể lại diễn tiến từ lúc …

Read More »

Tránh Khỏi Điều Ác

Thi-thiên 120:1-7 “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” (Ma-thi-ơ 6:13). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 1, 2, tác giả cầu xin Chúa giải cứu khỏi điều gì? Hậu quả của lưỡi phỉnh gạt, môi dối trá là gì? Theo gương …

Read More »

Người Gieo Người Gặt

Giăng 4:27-42 “Vì đây người ta có thể nói rằng: Người này thì gieo, người kia thì gặt, là rất phải” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm: Khi môn đệ mua thức ăn trở về, hai điều nào đã khiến họ vô cùng ngạc nhiên? Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ …

Read More »

Đầu Tư Bằng Tiền Của

I Ti-mô-thê 6:17-19 “Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có” (I Ti-mô-thê 6:18). Câu hỏi suy ngẫm: Các ông Áp-ra-ham, Gióp, Xa-chê, và Ba-na-ba giống nhau ở điểm nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên những người giàu …

Read More »

Đầu Tư Qua Sự Chết

Giăng 12:24-26 “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao rao giảng thập tự …

Read More »

Đời Này và Đời Đời

Truyền-đạo 11:7-10 “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời …

Read More »

Hãy Gieo Để Gặt!

Truyền-đạo 11:3-6 “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn muốn nói gì …

Read More »

Liệng Bánh Nơi Mặt Nước

Truyền-đạo 11:1-2 “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn đưa ra lời khuyên nào về việc đầu tư những điều mình sở hữu? Bạn đang sở hữu điều gì và bạn đã đầu …

Read More »

Lời Cầu Nguyện Tha Thiết

Thi-thiên 119:169-176 “Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng tùy theo Lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy giải cứu tôi tùy theo Lời Chúa” (câu 169, 170). Câu hỏi suy …

Read More »

Đầu Tư trên Trời

Lu-ca 16:1-9 “Còn Ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời” (Lu-ca 16:9). Câu hỏi suy ngẫm: Người quản gia trong câu chuyện gặp khó khăn nào? Anh đã chuẩn bị …

Read More »