Sống Với Thánh Kinh

Enemy Love by ODB Anh Viet

Enemy Love by ODB Anh Viet If you love those who love you, what credit is that to you? Luke 6:32 When war broke out in 1950, fifteen-year-old Kim Chin-Kyung joined the South Korean army to defend his homeland. He soon found, however, that he wasn’t ready for the horrors of …

Read More »

Xấu Hổ Nhục Nhã

Xấu Hổ Nhục Nhã Giê-rê-mi 2:26-27a “Lạy Đức Giê-hô-va, là sự trông cậy của Ít-ra-ên, những người nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ!” (Giê-rê-mi 17:13a). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào đem đến nỗi xấu hổ nhục nhã cho người Ít-ra-ên? Những ai phải mang sự xấu …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 12:18-20

Verse of the Day for Sunday, December 18, 2016 [ Previous Devotionals ] But in fact God has arranged the parts in the body, every one of them, just as he wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is, there …

Read More »

Who Do You Say He Is? by ODB Anh Viet

Who Do You Say He Is? by ODB Anh Viet Who do you say I am? Matthew 16:15 In a 1929 Saturday Evening Post interview, Albert Einstein said, “As a child I received instruction both in the Bible and in the Talmud. I am a Jew, but I am enthralled by the luminous …

Read More »

Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai

Sa-tan Gièm Pha Ông Gióp Lần Thứ Hai Gióp 2:1-6 “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin …

Read More »

Verse of the Day—Romans 12:17-18

Verse of the Day for Saturday, December 17, 2016 [ Previous Devotionals ] Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. —Romans 12:17-18 …

Read More »

Our Covering by ODB Anh Việt

Our Covering by ODB Anh Việt Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Psalm 32:1 When talking about faith in Jesus, we sometimes use words without understanding or explaining them. One of those words is righteous. We say that God has righteousness and that He makes people righteous, but this …

Read More »

Tin Cậy Vâng Lời

Tin Cậy Vâng Lời Giăng 11:38-40 “Đức Chúa Giê-xu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-thê đã nói gì khi Chúa bảo lăn tảng đá …

Read More »

Verse of the Day—Romans 12:16

Verse of the Day for Friday December 16th, 2016 [ Previous Devotionals ] Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. —Romans 12:16 Thoughts on Today’s Verse… “Don’t be conceited!” That’s a command for …

Read More »

Another Side of Comfort

Another Side of Comfort by ODB ANH VIET Hear the word of the Lord. Jeremiah 7:2 The theme for our adult camp was “Comfort My People.” Speaker after speaker spoke words of assurance. But the last speaker drastically changed the tone. He chose Jeremiah 7:1–11 and the topic “Wake Up from Slumber.” …

Read More »