Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—John 15:10

Verse of the Day for Saturday, July 14, 2018 [ Previous Devotionals ]   (Jesus said) “If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father’s commands and remain in his love.” —John 15:10 Thoughts on Today’s Verse… Love is not just a feeling. Love …

Read More »

Vì Sao Phải Tha Thứ? –Phi-lê-môn 1:17-21

Vì Sao Phải Tha Thứ? Phi-lê-môn 1:17-21 Câu gốc: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lý do nào để thuyết phục ông Phi-lê-môn quyết định nhận lại ông Ô-nê-sim? Tha thứ …

Read More »

He Knows Us– (Anh & Việt) ngày 13/7/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 13/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 2:9-11

Verse of the Day for Friday, July 13, 2018 [ Previous Devotionals ]   God exalted him [Jesus] to the highest place and gave him the name that is above every other name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and …

Read More »

Tình Yêu Giúp Nhìn Thấy Điều Gì? –Phi-lê-môn 1:13-16

Tình Yêu Giúp Nhìn Thấy Điều Gì? Phi-lê-môn 1:13-16 Câu gốc: “Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dựa trên yếu tố nào khi quyết định gửi trả …

Read More »

An Anchor When We’re Afraid–(Anh & Việt) ngày 12/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 12/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 4:4

Verse of the Day for Thursday, July 12, 2018 [ Previous Devotionals ]   Jesus answered, “It is written: ‘Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.'” —Matthew 4:4 Thoughts on Today’s Verse… Like Esau, we get so diverted by the mundane things …

Read More »

Tình Yêu Được Bày Tỏ Thế Nào? –Phi-lê-môn 1:8-12

Tình Yêu Được Bày Tỏ Thế Nào? Phi-lê-môn 1:8-12 Câu gốc: “Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (Rô-ma 15:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã dùng điều gì để kêu gọi …

Read More »

Strangers Welcome Strangers– (Anh & Việt) ngày 11/7/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 11/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Jeremiah 32:17

Verse of the Day for Wednesday, July 11, 2018 [ Previous Devotionals ]   Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. —Jeremiah 32:17 Thoughts on Today’s Verse… In the immense expanse of our universe, with its …

Read More »