Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—Romans 10:9-10

Verse of the Day for Wednesday, April 18, 2018 [ Previous Devotionals ]   If you confess with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it …

Read More »

Nhánh Nho Sai Trái– Giăng 15:1-3

Nhánh Nho Sai Trái Giăng 15:1-3 “Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì Lời Ta đã bảo cho” (câu 2-3). Câu hỏi suy …

Read More »

Learning to Know God– John 6:20

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  17/4/2018 Learning to Know God But he said to them, “It is I; don’t be afraid.” John 6:20 For as long as I can remember, I’ve wanted to be a mother. I dreamed about getting married, getting pregnant, and holding my baby in my arms …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 1:18

Verse of the Day for Tuesday, April 17, 2018 [ Previous Devotionals ]   For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. —1 Corinthians 1:18 Thoughts on Today’s Verse… Power! We love power. We love …

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:161-163 – Lời Cầu Xin | Đèn Soi Bước 211

Read More »

Ta Là Cây Nho Thật– Giăng 15:1-2

Ta Là Cây Nho Thật Giăng 15:1-2 “Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống). “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 Bản Truyền Thống Hiệu Đính). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu nói …

Read More »

Just a Second– Psalm 39:4

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  16/4/2018 Just a Second How fleeting my life is. Psalm 39:4 Scientists are pretty fussy about time. At the end of 2016, the folks at Goddard Space Flight Center in Maryland added an extra second to the year. So if you felt that year dragged on …

Read More »

Verse of the Day—Romans 13:8

Verse of the Day for Monday, April 16, 2018 [ Previous Devotionals ]   Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for he who loves his fellowman has fulfilled the law. —Romans 13:8 Thoughts on Today’s Verse… He paid a debt and I owe one. Thank God …

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:158-160 – Cách Tôi Yêu Mến Lời Chúa | Đèn Soi Bước 210

Read More »

Tránh Tổn Thương Nhau– Gióp 19:1-3; Gióp 20:1-3

Tránh Tổn Thương Nhau Gióp 19:1-3; Gióp 20:1-3 “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng …

Read More »