Sống Với Thánh Kinh

VHOPE | Ê-phê-sô 6:6 – Đừng Làm Nửa Vời | Đèn Soi Bước 119

Read More »

Mệt Mỏi–Gióp 16:7-17

Mệt Mỏi Gióp 16:7-17 “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên …

Read More »

Knowing and Loving–John 10:27

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  14/1/2018 Knowing and Loving My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me. John 10:27 “Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so” is the message of one of Christian music’s most enduring songs, particularly for children. …

Read More »

Verse of the Day—1 John 4:20-21

Verse of the Day for Sunday, January 14, 2018 [ Previous Devotionals ]   If anyone says, “I love God,” yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And he has given us …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 6:5 – Vai Trò Của Người Làm Công | Đèn Soi Bước 118

Read More »

Người Được Yêu Thương–Rô-ma 5:6-8

Người Được Yêu Thương Rô-ma 5:6-8 “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết tình trạng của nhân …

Read More »

An Angry God?– Exodus 34:6 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  13/1/2018 An Angry God? The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Exodus 34:6 When I studied Greek and Roman mythology in college, I was struck by how moody and easily angered the mythological gods were in the …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 5:19-20

Verse of the Day for Saturday, January 13, 2018 [ Previous Devotionals ]   God has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ’s ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ’s behalf: Be reconciled to God. —2 Corinthians 5:19-20 Thoughts on Today’s …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 6:4 – Vai Trò Của Người Làm Cha Mẹ | Đèn Soi Bước 117

Read More »

Kế Hoạch Yêu Thương–Rô-ma 5:5-6

Kế Hoạch Yêu Thương Rô-ma 5:5-6 “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: “Theo kỳ hẹn” nghĩa là gì? Những bằng chứng nào cho thấy kế hoạch yêu thương của Đức …

Read More »