Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—Ephesians 5:21

Verse of the Day for Wednesday, February 13, 2019 [ Previous Devotionals ]   Submit to one another out of reverence for Christ. —Ephesians 5:21 Thoughts on Today’s Verse… Worship on Sunday can be inspiring and uplifting. Worship in everyday life can be exhilarating. Worship in our relationships can be transformational. But such …

Read More »

Liên Kết Với Gốc –Giăng 15:1-7

Liên Kết Với Gốc Giăng 15:1-7   Câu gốc: “Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trongTa, thì cũng …

Read More »

ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/02

Read More »

Được Chúa Đoái Xem-Seen by God (Anh & Việt) ngày 12/2/2019 – Link from ODB

Được Chúa Đoái Xem-Seen by God  (Anh & Việt) ngày 12/2/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 4:15

Verse of the Day for Tuesday, February 12, 2019 [ Previous Devotionals ]   Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the Head, that is, Christ. —Ephesians 4:15 Thoughts on Today’s Verse… Truthful words are accurate. Words spoken in love can be a …

Read More »

Discover How God’s Grace Rewrites Your Life Story with Kyle Idleman

Read More »

Ở Trong Chúa –Giăng 6:51-58

Ở Trong Chúa Giăng 6:51-58   Câu gốc: “Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người” (câu 56). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu tuyên bố về Ngài thế nào? Vì sao Chúa kêu gọi mọi người phải “ăn thịt …

Read More »

CHẾT LÀ CẦN THIẾT | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/02

Read More »

Dâng Vinh Quang Cho Chúa-Giving Credit

Dâng Vinh Quang Cho Chúa-Giving Credit (Anh & Việt) ngày 11/2/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 4:29

Verse of the Day for Monday, February 11, 2019 [ Previous Devotionals ]   Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. —Ephesians 4:29 Thoughts on Today’s Verse… We can …

Read More »