Sống Với Thánh Kinh

A Warm Welcome (Anh & Việt) link from ODB Ngày 10/6/2018 –

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 10/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Colossians 3:13

Verse of the Day for Sunday, June 10, 2018 [ Previous Devotionals ]   Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. —Colossians 3:13 Thoughts on Today’s Verse… How can I not forgive a brother or sister for whom Christ died, …

Read More »

Sự Bảo Đảm Của Tình Yêu– I Giăng 4:17-21

Sự Bảo Đảm Của Tình Yêu I Giăng 4:17-21 Câu gốc: “Này vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế …

Read More »

The Perfect Father (Anh & Việt) link from ODB Ngày 9/6/2018 –

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 9/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 7:13-14

Verse of the Day for Saturday, June 9, 2018 [ Previous Devotionals ]   Jesus said, “Wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. …

Read More »

Được Yêu Để Yêu — I Giăng 4:11-16

Được Yêu Để Yêu I Giăng 4:11-16 Câu gốc: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Động lực nào thúc đẩy Cơ Đốc nhân sống yêu thương? Câu 12-16 …

Read More »

Faces (Anh & Việt) link from ODB Ngày 8/6/2018 –

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 8/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Habakkuk 3:19

Verse of the Day for Friday, June 8, 2018 [ Previous Devotionals ]   The Sovereign Lord is my strength; he makes my feet like the feet of a deer, he enables me to go on the heights. —Habakkuk 3:19 Thoughts on Today’s Verse… “The Lord is my strength!” Wow, what power we …

Read More »

Bày Tỏ Bằng Hành Động –I Giăng 4:9-10

Bày Tỏ Bằng Hành Động I Giăng 4:9-10 Câu gốc: “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Làm sao …

Read More »

And in Truth (Anh & Việt) link from ODB Ngày 7/6/2018

(Anh & Việt) link from ODB Ngày 7/6/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/ Tiếng Anh, …

Read More »