Sống Với Thánh Kinh

Lời Khuyên Khôn Khéo–Công-vụ Các Sứ-đồ 5:33-40

Lời Khuyên Khôn Khéo Công-vụ Các Sứ-đồ 5:33-40 “…nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người” (câu 39). Câu hỏi suy ngẫm: Các sứ đồ …

Read More »

Second Chances–Ruth 2:20

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  7/11/2017 Second Chances He has not stopped showing his kindness. Ruth 2:20 “How can you be so kind if you don’t even know me!” By making some wrong decisions, Linda had ended up in jail in a country not her own. For six years she remained …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 9:7

Verse of the Day for Tuesday, November 7, 2017 [ Previous Devotionals ]   Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. —2 Corinthians 9:7 Thoughts on Today’s Verse… God is working in us to conform our …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 3:18 – Kinh Nghiệm Rõ Ràng Về Tình Yêu | Đèn Soi Bước 51

Read More »

Lời Khích Lệ Của Người Lãnh Đạo–III Giăng 1:1-8

Lời Khích Lệ Của Người Lãnh Đạo III Giăng 1:1-8 “Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »

Our Prayers, God’s Timing– Ephesians 3:20

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  6/11/2017 Our Prayers, God’s Timing Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Ephesians 3:20 Sometimes God takes His time in answering our prayers, and that isn’t …

Read More »

Verse of the Day—Hebrews 13:6

Verse of the Day for Monday, November 6, 2017 [ Previous Devotionals ]   So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can man do to me?” —Hebrews 13:6 Thoughts on Today’s Verse… How can we be confident in what happens today? What is our …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 3:17 – Đấng Christ Ở Trong Tôi | Đèn Soi Bước 50

Read More »

Hy Vọng Trong Đấng Christ Về Đời Sau–Gióp 14:7-12

Hy Vọng Trong Đấng Christ Về Đời Sau Gióp 14:7-12 “Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là người khốn nạn hơn hết” (I Cô-rinh-tô 15:19 BTT). “Nếu chúng ta chỉ có hy vọng …

Read More »

Joy and Justice–Psalm 67:4

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  5/11/2017 Joy and Justice You rule the peoples with equity and guide the nations of the earth. Psalm 67:4 At a conference in Asia, I had two eye-opening conversations in the span of a few hours. First, a pastor told of spending eleven years in prison …

Read More »