Sống Với Thánh Kinh

Đức Tin Cần Có Điều Gì? –Phi-lê-môn 1:4-7

Đức Tin Cần Có Điều Gì? Phi-lê-môn 1:4-7 Câu gốc: “Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta” (câu 6). Câu …

Read More »

God of the Depths–(Anh & Việt) ngày 107/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 107/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 1:6

Verse of the Day for Tuesday, July 10, 2018 [ Previous Devotionals ]   He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. —Philippians 1:6 Thoughts on Today’s Verse… God finished his creation work in the world in 6 days. He sustains …

Read More »

Đức Chúa Trời Là Ai? –Phi-lê-môn 1:1-3

Đức Chúa Trời Là Ai? Phi-lê-môn 1:1-3   Câu gốc: “Phao-lô, kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ, và Ti-mô-thê, anh em chúng ta, gửi cho Phi-lê-môn, là người rất yêu dấu và cùng làm việc với chúng ta” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhận biết …

Read More »

Be Still, My Soul!–(Anh & Việt) ngày 9/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 9/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day–—Ephesians 3:20-21

Verse of the Day for Monday, July 9, 2018 [ Previous Devotionals ]   Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all …

Read More »

Đẩy Người Rời Xa Chúa –Gióp 22:21-30

Đẩy Người Rời Xa Chúa Gióp 22:21-30 Câu gốc: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha khuyên ông Gióp điều …

Read More »

Many Gifts, One Purpose –(Anh & Việt) ngày 8/7/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 8/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 138:2

Verse of the Day for Sunday, July 8, 2018 [ Previous Devotionals ]   I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. —Psalm 138:2 Thoughts on Today’s Verse… For Christians, …

Read More »

Tự Tha Thứ –Giăng 21:15-19

Tự Tha Thứ Giăng 21:15-19 Câu gốc: “Ngài phán cùng người đếnlần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu Ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu Ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa …

Read More »