Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—Philippians 4:4-5

Verse of the Day for Wednesday, April 17, 2019 [ Previous Devotionals ]   Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice! Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. —Philippians 4:4-5 Thoughts on Today’s Verse… Because the Lord is near, we can rejoice and treat others …

Read More »

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện–Ma-thi-ơ 26:36-45

Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Ma-thi-ơ 26:36-45   Câu gốc: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ” (câu 41a). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu và các môn đệ đến vườn Ghết-sê-ma-nê để làm gì? Ngài kêu gọi họ phải tỉnh thức bao …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 145:1-2

Verse of the Day for Tuesday, April 16, 2019 [ Previous Devotionals ]   I will exalt you, my God the King; I will praise your name for ever and ever. Every day I will praise you and extol your name for ever and ever. —Psalm 145:1-2 Thoughts on Today’s Verse… The way …

Read More »

Biết Chúa – Biết Mình–Giăng 18:15-18

Biết Chúa – Biết Mình Giăng 18:15-18   Câu gốc: “Bấy giờ, con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: Còn ngươi, cũng là môn đệ của người đó, phải chăng? Người trả lời rằng: Ta chẳng phải” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì …

Read More »

Verse of the Day—Romans 13:7

Verse of the Day for Monday, April 15, 2019 [ Previous Devotionals ]   Give everyone what you owe him: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor. —Romans 13:7 Thoughts on Today’s Verse… Wouldn’t it be nice for God to let us …

Read More »