Sống Với Thánh Kinh

Đối Diện Dư Luận –Nhã-ca 5:8-16

Đối Diện Dư Luận Nhã-ca 5:8-16   Câu gốc: “Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8). Câu hỏi suy ngẫm: Những con gái Giê-ru-sa-lem có ẩn ý nào khi đặt những …

Read More »

Being Real with God(Anh & Việt) ngày 8/9/2018 – Link from ODB

Being Real with God (Anh & Việt) ngày 8/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 143:10

Verse of the Day for Saturday, September 8, 2018 [ Previous Devotionals ]   Teach me to do your will, for you are my God; may your good Spirit lead me on level ground. —Psalm 143:10 Thoughts on Today’s Verse… We want the Spirit to be at work in us to make us …

Read More »

Tuần Trăng Mật Đã Qua –Nhã-ca 5:2-7

Tuần Trăng Mật Đã Qua Nhã-ca 5:2-7   Câu gốc: “Đâu không có bò, đó máng cỏ trống không; nhưng nhiều hoa lợi do nơi sức bò đực mà ra” (Châm-ngôn 14:4). Câu hỏi suy ngẫm: Hai vợ chồng mới này đang đối diện với nan đề nào? Phản ứng …

Read More »

Unchanging Love(Anh & Việt) ngày 7/9/2018 – Link from ODB

Unchanging Love (Anh & Việt) ngày 7/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Verse of the Day—Colossians 1:28

Verse of the Day for Friday, September 7, 2018 [ Previous Devotionals ]   We proclaim him [Jesus], admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we present everyone perfect in Christ. —Colossians 1:28 Thoughts on Today’s Verse… Our goal as Christians is not to obey some law, to adhere to some …

Read More »

Bổn Phận Vợ Chồng –I Cô-rinh-tô 7:1-9

Bổn Phận Vợ Chồng I Cô-rinh-tô 7:1-9   Câu gốc: “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh vấn đề gì trong phần Kinh Thánh này? Vợ chồng có bổn phận …

Read More »

Muscling Through(Anh & Việt) ngày 6/9/2018 – Link from ODB

Muscling Through (Anh & Việt) ngày 6/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Verse of the Day—John 14:23V

Verse of the Day for Thursday, September 6, 2018 [ Previous Devotionals ]   Jesus replied, “If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him.” —John 14:23 Thoughts on Today’s Verse… At many Christian funerals, the …

Read More »

Hiệp Nhất Trong Hôn Nhân –Ê-phê-sô 5:22-33

Hiệp Nhất Trong Hôn Nhân Ê-phê-sô 5:22-33   Câu gốc: “Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt” (câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô ví sánh mối liên hệ vợ chồng như mối liên …

Read More »