Sống Với Thánh Kinh

Tình Yêu Và Bình An-Love and Peace (Anh & Việt) ngày 8/2/2019 – Link from ODB

Tình Yêu Và Bình An-Love and Peace  (Anh & Việt) ngày 8/2/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Romans 7:24-25

Verse of the Day for Friday, February 8, 2019 [ Previous Devotionals ]   What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord! —Romans 7:24-25 Thoughts on Today’s Verse… While marred by sin and death, human beings are …

Read More »

Mọi Sự Hưng Thịnh Đều Bởi Chúa –Thi-thiên 127:1-5

Mọi Sự Hưng Thịnh Đều Bởi Chúa Thi-thiên 127:1-5   Câu gốc: “Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên này mở …

Read More »

CÁI NHÌN CỦA TƯƠNG LAI | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/02

Read More »

Việc Lành Đã Được Chuẩn Bị Trước-Good Works Prepared (Anh & Việt) ngày 7/2/2019 – Link from ODB

Việc Lành Đã Được Chuẩn Bị Trước-Good Works Prepared  (Anh & Việt) ngày 7/2/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin …

Read More »

Verse of the Day—Romans 15:30

Verse of the Day for Thursday, February 7, 2019 [ Previous Devotionals ]   I urge you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. —Romans 15:30 Thoughts on Today’s Verse… God’s people and God’s ministries …

Read More »

Mùng Hai Tết –Thi-thiên 65:9-13

Mùng Hai Tết Thi-thiên 65:9-13   Câu gốc: “Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho năm làm mão triều; các bước Chúa đặt ra mỡ” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nghĩ gì về đời sống của mình trước tình hình kinh tế đất nước và thế giới …

Read More »

NGỌN LỬA VINH QUANG | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/02

Read More »

Tình Yêu Biến Đổi-Love Changes Us(Anh & Việt) ngày 6/2/2019 – Link from ODB

Tình Yêu Biến Đổi-Love Changes Us (Anh & Việt) ngày 6/2/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—Amos 5:14

Verse of the Day for Wednesday, February 6, 2019 [ Previous Devotionals ]   Seek good, not evil, that you may live. Then the LORD God Almighty will be with you, just as you say he is. —Amos 5:14 Thoughts on Today’s Verse… Isn’t it amazing how many people claim God is on …

Read More »