Sống Với Thánh Kinh

VHOPE | Ê-phê-sô 5:33 – Chồng Phải Yêu Vợ, Vợ Phải Kính Chồng | Đèn Soi Bước 114

Read More »

Sự Sáng Tạo Yêu Thương–Sáng-thế Ký 1:26-31

Sự Sáng Tạo Yêu Thương Sáng-thế Ký 1:26-31 “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã sáng tạo mọi …

Read More »

Stones of Remembrance– Psalm 105:5 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  19/1/2018 Stones of Remembrance Remember the wonders he has done, his miracles, and the judgments he pronounced. Psalm 105:5 Some mornings when I go online, Facebook shows me “memories”—things I’ve posted on that day in previous years. These memories, such as photos from my brother’s …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 6:19-20

Verse of the Day for Tuesday, January 9, 2018 [ Previous Devotionals ]   Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not corrupt and thieves do not …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 5:31-32 – Hôn Nhân – Mối Liên Hệ Quan Trọng Nhất | Đèn Soi Bước 113

Read More »

Giao Ước Của Tình Yêu–Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-15

Giao Ước Của Tình Yêu Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-15 “Nhưng ấy vì Đức Giê-hô-va thương yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ, và cứu khỏi tay …

Read More »

The Debt Eraser– Psalm 103:12

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  8/1/2018 The Debt Eraser As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Psalm 103:12 I blinked back tears as I reviewed my medical bill. Considering my husband’s severe cut in salary after a lengthy unemployment, …

Read More »

Verse of the Day—Amos 5:14-15

Verse of the Day for Monday, January 8, 2018 [ Previous Devotionals ]   Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is. Hate evil, love good; maintain justice in the courts. —Amos 5:14-15 Thoughts on Today’s Verse… A …

Read More »

VHOPE | Ê-phê-sô 5:29-30 – Chồng Và Vợ Là Chi Thể Trong Thân Thể Đấng Christ | Đèn Soi Bước 112

Read More »

Cảm Thông–Gióp 16:1-6

Cảm Thông Gióp 16:1-6 “Nhưng ta sẽ lấy miệng ta giục lòng các ngươi mạnh mẽ, lời an ủi của môi ta sẽ giảm bớt nơi đau đớn các ngươi” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời khuyên dông dài của các bạn ông Gióp đem đến kết quả …

Read More »