Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Satan và các quỹ phạm tội?

Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Satan và các quỹ phạm tội?


Câu hỏi: Tại sao Đức Chúa Trời cho phép Satan và các quỹ phạm tội?

Trả lời: Với cả các thiên sứ và loài người, Đức Chúa Trời đã chọn để trình bày một sự lựa chọn. Trong khi Kinh Thánh không cho nhiều chi tiết liên quan đến sự nỗi loạn của Satan và các thiên sứ sa ngã, dường như Satan- có lẻ là lớn nhất của các thiên sứ (Ê-Xê-Chi-Ên 28:12-18)- trong niềm tự hào đã chọn để nỗi loạn chống lại Đức Chúa Trời để tìm kiếm để trở thành Chúa của chính mình. Satan (Lucifer) đã không muốn thờ phượng và vâng lời Đức Chúa Trời; hắn muốn là Đức Chúa Trời (Ê sai 14:12-14). Khải Huyền 12:4 được hiểu là một mô tả hình của một phần ba của các thiên sứ lựa chọn để theo Satan trong cuộc nỗi loạn của hắn, trở thành thiên sứ sa ngã- ma quỹ.

Không giống như con người, tuy nhiên, sự lựa chọn của các thiên sứ đã phải làm theo Satan hay vẫn trung thành với Đức Chúa Trời là một sự lựa chọn đời đời.Kinh Thánh trình bày không có cơ hội cho các thiên sứ sa ngã để ăn năn và được tha thứ. Kinh Thánh cũng không chỉ ra mà thêm thiên sứ có thể phạm tội được. Các thiên sứ trung thành với Đức Chúa Trời được mô tả như là ”những thiên sứ được chọn lựa” (1Timothy 5:21). Satan và các thiên sứ sa ngã biết Đức Chúa Trời trong tất cả vinh quang của Ngài. Đối với họ nỗi loạn, mặc dù những gì họ biết về Đức Chúa Trời, là hết sức tàn ác.Kết quả là, Đức Chúa trời không cho Satan và các thiên sứ sa ngã khác cơ hội ăn năn.Hơn nữa, Kinh Thánh cho chúng ta biết không có lý do để tin rằng họ sẽ ăn năn mặc dầu Đức Chúa Trời đã cho họ cơ hội (1 Peter 5:8). Đức Chúa Trời đã cho satan và các thiên sứ lựa chọn giống như Ngài đã cho Adam và Eva, vâng lời Ngài hay không.Các thiên sứ đã có một ý chỉ tự do lựa chọn để thực hiện. Đức Chúa Trời không ép buộc hay khuyến khích bất kỳ các thiên sứ nào phạm tội.Satan và các thiên sứ sa ngã phạm tội do ý chỉ tự do của mình .vì vậy xứng đáng với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đời đời trong hồ lửa .

Tại sao Đức Chúa Trời ban cho các thiên sứ sự lựa chọn nầy, khi Ngài biết kết qủa sẽ là gì? Đức Chúa trời biết rằng một phần ba các thiên sứ sẽ nỗi loạn và do đó bị nguyền rủa vào lửa đời đời. Đức Chúa trời cũng biết rằng Satan sẽ gia tăng cuộc nỗi loạn của mình bằng cách lôi kéo con người vào tội lỗi. Vì vậy, tại sao Đức Chúa trời cho phép nó? Kinh Thánh không cho rõ ràng câu trả lời cho câu hỏi nầy. Điều tương tự cũng có thể được yêu cầu của hầu hết các hành động xấu . Tại sao Đức Chúa Trời cho phép nó? Cuối cùng, nó trở lại với chủ quyền của Đứa Chúa Trời trên công cuộc sáng tạo của Ngài. Tác giả Thi Thiên nói với chúng ta:”Đối với Đức Chúa Trời, đường lối Ngài là trọn vẹn” (Thi Thiên 18:30). Nếu đường lối Đức Chúa Trời là trọn vẹn, thì chúng ta có thể tin cậy bất cứ những gì Ngài làm, bất cứ những gì Ngài cho phép xãy ra cũng trọn vẹn.Vì vậy, kế hoạch trọn vẹn từ Đức Chúa trời trọn vẹn của chúng tôi là để cho phép tội lỗi.Tâm trí của chúng ta không phải là tâm trí của Chúa, đường lối của chúng ta không phải là đường lối Ngài, khi Ngài nhắc nhở chúng ta trong Esai 55:8-9.

English

Why did God allow Satan and the demons to sin?


God allow Satan demons sinaudio
Question: “Why did God allow Satan and the demons to sin?”

Answer: With both the angels and humanity, God chose to present a choice. While the Bible does not give many details regarding the rebellion of Satan and the fallen angels, it seems that Satan—probably the greatest of all the angels (Ezekiel 28:12-18)—in pride chose to rebel against God in order to seek to become his own god. Satan (Lucifer) did not want to worship or obey God; he wanted to be God (Isaiah 14:12-14). Revelation 12:4 is understood to be a figurative description of one third of the angels choosing to follow Satan in his rebellion, becoming the fallen angels—demons.

Unlike humanity, however, the choice the angels had to follow Satan or remain faithful to God was an eternal choice. The Bible presents no opportunity for the fallen angels to repent and be forgiven. Nor does the Bible indicate that it is possible for more of the angels to sin. The angels who remain faithful to God are described as the “elect angels” (1 Timothy 5:21). Satan and the fallen angels knew God in all His glory. For them to rebel, despite what they knew about God, was the utmost of evil. As a result, God does not give Satan and the other fallen angels the opportunity to repent. Further, the Bible gives us no reason to believe they would repent even if God gave them the chance (1 Peter 5:8). God gave Satan and the angels the same choice He gave Adam and Eve, to obey Him or not. The angels had a free-will choice to make; God did not force or encourage any of the angels to sin. Satan and the fallen angels sinned of their own free will and therefore are worthy of God’s eternal wrath in the lake of fire.

Why did God give the angels this choice, when He knew what the results would be? God knew that one-third of the angels would rebel and therefore be cursed to the eternal fire. God also knew that Satan would further his rebellion by tempting humanity into sin. So, why did God allow it? The Bible does not explicitly give the answer to this question. The same can be asked of almost any evil action. Why does God allow it? Ultimately, it comes back to God’s sovereignty over His creation. The Psalmist tells us, “As for God, His way is perfect” (Psalm 18:30). If God’s ways are “perfect,” then we can trust that whatever He does—and whatever He allows—is also perfect. So the perfect plan from our perfect God was to allow sin. Our minds are not God’s mind, nor are our ways His ways, as He reminds us in Isaiah 55:8-9.

Recommended Resource: Angels: Elect & Evil by C. Fred Dickason

More insights from your Bible study – Get Started with Logos Bible Software for Free!

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *