Tác Phẩm Của Chúa

Tác Phẩm Của Chúa

Vì bởi ân điển, qua đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. ” (Êphêsô 2:8-10)

Tác phẩm và tác giả luôn đi đôi vớí nhau. Có tác giả thì mới có tác phẩm. Tuy nhiên, đôi khi người ta không biết tác giả cho đến khi thưởng thức được một tác phẩm đẹp đẽ, giá trị. Khi người ta xem một tác phẩm (bức tranh, công cụ) tuyệt đẹp thì họ ca ngợi tác giả của tác phẩm đó. Khi một người nghe một nhạc phẩm hay thì không phải chỉ khen ngợi ca sĩ và nhạc công mà thôi nhưng mà còn khen ngợi người sáng tác bài nhạc đó nữa. Khi người ta ăn một món ăn ngon thì sẽ hỏi ai là đầu bếp nấu món ăn đó.

Trong phương diện thuộc linh, con người là tác phẩm của Chúa còn Chúa là tác giả của con người. Hay nói một cách khác, Chúa là Ðấng Sáng Tạo và con người là tạo vật của Ngài. Nhiều người được sinh ra trên đời, sống mấy chục năm, có khi gần đến ngày từ giã cõi đời hay đã qua đời rồi mà cũng chưa nhận diện được mình là ai và mình sinh ra để làm gì? Nhận diện chính mình là một nhu cầu lớn trong đời sống của con người. Có nhận diện rõ được mình là ai thì mới có thể biết mục đích sống của mình là gì ở trên đất nầy. Làm sao chúng ta biết rõ mình là ai? Kinh Thánh trong Thư Êphêsô 2:8-10 chép, “Vì bởi ân điển, qua đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. ” Qua đoạn Kinh Thánh nầy, sứ đồ Phao Lô được Chúa soi dẫn giải thích rằng con người là tội nhân và Chúa cứu chuộc con người để tạo dựng con người trở nên một tác phẩm tuyệt đẹp hầu làm vinh hiển danh Ngài.

1. Ðược Chúa Cứu Chuộc. Câu 8-9 chép: “Vì bởi ân điển, qua đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. ” Con người được cứu chuộc để được hưởng sự sống đời đời bởi hai điều: (1) Bởi ân điển Chúa (by grace); (2) Qua đức tin (through faith). Khi kết hợp lại hai điều đó thì chúng ta biết rằng tự mình muốn được cứu cũng không được nhưng phải nhờ hồng ân Chúa và Chúa cũng không bắt buộc con người phải đầu phục Ngài nhưng con người phải tự nguyện phó thác đời sống mình cho Ngài qua sự tuyên xưng đức tin.

Cầu xin Chúa giúp bạn nhận biết rằng sự cứu rỗi của Chúa chỉ dành cho những ai tin nhận Ðức Chúa Giê-su chết thế tội lỗi cho mình và quyết tâm sống cho Chúa đến trọn cuộc đời. Sứ đồ Phao Lô xác quyết niềm tin theo Chúa rằng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. ” (Galati 2:20).

2. Ðược Chúa Biến Đổi. Câu 10 chép: “Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. ” Mục đích chúng ta được Chúa cứu chuộc là để trở nên tác phẩm tuyệt vời của Ngài. Ê-sai 64:8 chép rằng: “Thế nhưng, lạy Đức Giê-hô-va, bây giờ Ngài là Cha chúng con; Chúng con là đất sét, Ngài là thợ gốm; Tất cả chúng con là công việc của tay Ngài. ” Câu kinh văn nhấn mạnh khi chúng ta chịu để Chúa làm người Thợ Gốm và chúng ta là đất sét thì Ngài sẽ biến viên đất sét thô sơ đó trở nên một tác phẩm thật đẹp và có giá trị vô cùng. Sáng Thế Ký 2:7 chép rằng Ðức Chúa Trời lấy bụi đất nắn lên hình người. Ngài là Ðấng Tạo Hóa và con ngườ là tạo vật của Ngài. Ngài tạo dựng con người cách riêng biệt. Có nghĩa là mỗi người được Chúa tạo dựng để trở nên một tác phẩm tuyệt vời, khác biệt nhau. Thi-thiên 139:14 chép: “Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, Lòng con biết rõ lắm. ” Bạn hãy nhìn lẫn nhau xem thử mình có giống nhau không? Chắc chắn là không? Kể cả hai người sanh đôi (twins) cũng còn có sự khác biệt nhau!

Mục đích Thiên Chúa cứu chuộc con người là để con người biết làm vinh hiển danh Ngài tức là biết thờ phượng và phụng sự Ngài. Câu “để làm việc lành” nghĩa là hầu việc Thiên Chúa. Tác phẩm của Chúa phải luôn là đẹp để người ta ca ngợi Ngài. Phúc Âm Mathiơ 5:16 chép: “Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời. 

Cầu xin Chúa dùng bạn là tác phẩm đẹp đẽ giá trị để người khác nhìn thấy mà ca ngợi tác giả là Ðức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng ta. Bạn có là tác phẩm của Thiên Chúa chưa? Tác phẩm đó đẹp hay xấu, ích lợi hay bất lợi là tùy vào sự để Chúa làm việc trong đời sống mình kể từ hôm nay. Cầu xin Chúa giúp bạn trở nên tác phẩm đẹp tuyệt vời để người khác ca ngợi Thiên Chúa của chúng ta ở trên trởi. A-men.

Mục sư Lê Hồng Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *