Tag Archives: A Fitting Time-Thời Điểm Thích Hợp (Anh & Việt) ngày 19/9/2018 – Link from ODB

A Fitting Time-Thời Điểm Thích Hợp (Anh & Việt) ngày 19/9/2018 – Link from ODB

A Fitting Time- Thời Điểm Thích Hợp (Anh & Việt) ngày 19/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »