Tag Archives: Ai Quan Trọng?–I Cô-rinh-tô 3:5-8

Người Trồng, Người Tưới, Ai Quan Trọng?–I Cô-rinh-tô 3:5-8

Người Trồng, Người Tưới, Ai Quan Trọng? I Cô-rinh-tô 3:5-8 “Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người …

Read More »