Tag Archives: Ai Sẽ Được Phước?

Ai Sẽ Được Phước?

  Ai Sẽ Được Phước? Thi-thiên 128:1-6 “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên 128 cho biết ai là người được phước? Thế nào là người kính sợ Chúa? Người kính sợ Chúa được phước hạnh nào? …

Read More »