Tag Archives: Ân Sủng Và Bình An (1)

Ân Sủng Và Bình An (1)

  Ân Sủng Và Bình An (1) I Cô-rinh-tô 1:3 “Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ!” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu chúc của Sứ đồ Phao-lô cho …

Read More »