Tag Archives: Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy–Ma-thi-ơ 6:9-10

Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy–Ma-thi-ơ 6:9-10

Bài Cầu Nguyện Chúa Dạy Ma-thi-ơ 6:9-10 6:9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! Ma-thi-ơ 6:9-10       Câu gốc: “Vậy, các ngươi hãy cầu …

Read More »