Tag Archives: Bạn Của Vua Trên Muôn Vua– Giăng 15:12-15

Bạn Của Vua Trên Muôn Vua– Giăng 15:12-15

Bạn Của Vua Trên Muôn Vua Giăng 15:12-15 Câu gốc: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu Ta, vì Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã …

Read More »