Tag Archives: Bí Quyết Tăng Trưởng Đức Tin–Giăng 14:28-29

Bí Quyết Tăng Trưởng Đức Tin–Giăng 14:28-29

Bí Quyết Tăng Trưởng Đức Tin Giăng 14:28-29 “Hiện nay Ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích Chúa Giê-xu nói trước với môn đệ về …

Read More »