Tag Archives: Biết Tự Xét Mình–I Cô-rinh-tô 11:27-31

Biết Tự Xét Mình–I Cô-rinh-tô 11:27-31

Biết Tự Xét Mình I Cô-rinh-tô 11:27-31 11:27 Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 11:28 Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; …

Read More »