Tag Archives: Bước Với Chúa Yêu Thương

Bước Với Chúa Yêu Thương

Read More »

Bước Với Chúa Yêu Thương

Bước Với Chúa Yêu Thương. HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »