Tag Archives: Ca Ngợi Sự Giáng Thế Của Vua Giê-xu

Ca Ngợi Sự Giáng Thế Của Vua Giê-xu

Ca Ngợi Sự Giáng Thế Của Vua Giê-xu Thi-thiên 96 “Vì Ngài đến, Ngài đến để đoán xét thế gian; Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên 96 kêu gọi điều …

Read More »