Tag Archives: Cái Chết Của Một Vị Vua– I Sử-ký 10:1-14

Cái Chết Của Một Vị Vua– I Sử-ký 10:1-14

Cái Chết Của Một Vị Vua I Sử-ký 10:1-14   Câu gốc: “Ấy vậy, Vua Sau-lơ chết, vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, và vì chẳng có vâng theo mạng lịnh của Ngài” (câu 13a). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua Sau-lơ và các con trai …

Read More »