Tag Archives: Chẳng Có Một Người Công Chính

Chẳng Có Một Người Công Chính

Chẳng Có Một Người Công Chính Gióp 4:12-21 “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma …

Read More »