Tag Archives: Chạy Trốn Khỏi Cám Dỗ–Sáng-thế Ký 39:1-12

Chạy Trốn Khỏi Cám Dỗ–Sáng-thế Ký 39:1-12

Chạy Trốn Khỏi Cám Dỗ Sáng-thế Ký 39:1-12 39:1 Vả, Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến. 39:2 Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù …

Read More »