Tag Archives: Chỉ Có Một–I Cô-rinh-tô 12:4-6

Chỉ Có Một–I Cô-rinh-tô 12:4-6

Chỉ Có Một I Cô-rinh-tô 12:4-6 12:4 Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. 12:5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 12:6 Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng …

Read More »