Tag Archives: Chiến Đấu Cách Trung Tín — I Phi-e-rơ 4:10-11

Chiến Đấu Cách Trung Tín — I Phi-e-rơ 4:10-11

Chiến Đấu Cách Trung Tín I Phi-e-rơ 4:10-11 4:10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 4:11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như …

Read More »