Tag Archives: Chọn Đường Đi–Châm-ngôn 7:24-27

Chọn Đường Đi–Châm-ngôn 7:24-27

Chọn Đường Đi Châm-ngôn 7:24-27 7:24 Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe ta, Khá chăm chỉ về các lời của miệng ta. 7:25 Lòng con chớ xây vào con đường đàn bà ấy. Chớ đi lạc trong các lối nàng; 7:26 Vì nàng làm nhiều người bị thương tích …

Read More »