Tag Archives: Chọn Lựa Giữa Phước Lành Và Rủa Sả–Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28

Chọn Lựa Giữa Phước Lành Và Rủa Sả–Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28

Chọn Lựa Giữa Phước Lành Và Rủa Sả Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:26-28 “Kìa, ngày nay Ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đứng trước hai sự lựa chọn nào? Điều kiện để nhận được phước lành …

Read More »