Tag Archives: Chuẩn Bị Đền Thờ Nguy Nga Cho Chúa–I Sử-ký 22:1-5

Chuẩn Bị Đền Thờ Nguy Nga Cho Chúa–I Sử-ký 22:1-5

Chuẩn Bị Đền Thờ Nguy Nga Cho Chúa I Sử-ký 22:1-5 22:1 Đa-vít bèn nói: Ấy đây là đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đây là bàn thờ về của lễ thiêu của Y-sơ-ra-ên. 22:2 Đa-vít truyền lịnh nhóm các người ngoại bang ở trong xứ Y-sơ-ra-ên; rồi người khiến …

Read More »