Tag Archives: Con Đường Từ Đất Lên Trời — Giăng 19:28-30

Con Đường Từ Đất Lên Trời — Giăng 19:28-30

Con Đường Từ Đất Lên Trời Giăng 19:28-30 19:28 Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. 19:29 Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông …

Read More »