Tag Archives: Con Đường Vinh Quang–Giăng 13:31-32

Con Đường Vinh Quang–Giăng 13:31-32

Con Đường Vinh Quang Giăng 13:31-32 “Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và …

Read More »