Tag Archives: Công Bình Và Yêu Thương–Sáng-thế Ký 18:22-33

Công Bình Và Yêu Thương–Sáng-thế Ký 18:22-33

Công Bình Và Yêu Thương Sáng-thế Ký 18:22-33 Câu gốc: “Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (câu 25c). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Áp-ra-ham van nài Chúa điều gì? Vì sao ông làm như thế? Chúa đáp lại lời cầu xin của …

Read More »