Tag Archives: Công Dân Nước Trời

Công Dân Nước Trời

Công Dân Nước Trời Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-29 “Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dù người đó chưa thành án, hay sao?” (câu 25). Câu hỏi suy …

Read More »