Tag Archives: Công Việc Hay Đức Tin?

Công Việc Hay Đức Tin?

Giăng 6:27-29 “Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi”(câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là làm việc vì thức ăn còn lại đến sự sống …

Read More »