Tag Archives: Cứ Phạm Tội Theo Lòng Mình Muốn

Cứ Phạm Tội Theo Lòng Mình Muốn

Cứ Phạm Tội Theo Lòng Mình Muốn Giê-rê-mi 3:1-5 “Hỡi Cha tôi, Ngài là Đấng dẫn dắt tôi trong khi tôi trẻ, hay sao? Ngài há sẽ cầm giận mãi mãi, và nuôi cơn thịnh nộ đến cuối cùng sao?… Này, ngươi dù nói như vậy, mà cũng cứ phạm …

Read More »