Tag Archives: Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời?–Giê-rê-mi 6:16-20

Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời?–Giê-rê-mi 6:16-20

Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời? Giê-rê-mi 6:16-20 “…Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên …

Read More »